BabaBasra 124- Added value after the passing, does the first born get double?

May 26, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכג עמוד ב
הניח להן אביהן פרה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים, או שהיתה רועה באפר, וילדה - בכור נוטל פי שנים, אבל בנו בתים ונטעו
כרמים - אין בכור נוטל פי שנים.
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכד עמוד א
תניא: אין בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן; רבי אומר, אומר אני: בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו
נכסים לאחר מיתת אביהן, אבל לא בשבח שהשביחו יתומים לאחר מיתת אביהן. ירשו שטר חוב - בכור נוטל פי שנים, יצא עליהן
שטר חוב - בכור נותן פי שנים, ואם אמר: איני נותן ואיני נוטל - רשאי.
א"ר פפא: דיקלא ואלים, ארעא ואסיק שירטון - דכ"ע לא פליגי דשקיל
00:0000:00

BabaBasra 123- Rochel and Leah- Why do challenges happen to good righteous people? Extraordinary opportunities

May 25, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכג עמוד א
ראויה היתה בכורה לצאת מרחל, דכתיב: +בראשית ל"ז+ אלה תולדות יעקב יוסף, אלא שקדמתה לאה ברחמים,
ומתוך צניעות שהיתה בה ברחל החזירה הקב"ה לה.
מאי קדמתה לאה ברחמים? דכתיב: +בראשית כ"ט+ ועיני לאה רכות, מאי רכות? אילימא רכות ממש, אפשר? בגנות בהמה טמאה
לא דבר הכתוב, דכתיב: +בראשית ז'+ מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, בגנות צדיקים דבר הכתוב?
רב אמר: לעולם רכות ממש, ולא גנאי הוא לה אלא שבח הוא לה, שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים: שני
בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן, והיתה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת: גדול מה מעשיו?
איש רע הוא מלסטם בריות, קטן מה מעשיו? +בראשית כ"ה+ איש תם יושב אוהלים, והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. והיינו
דכתיב: +בראשית כ"ט+ וירא ה' כי שנואה לאה, מאי שנואה? אילימא שנואה ממש, אפשר? בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב,
בגנות צדיקים דבר הכתוב? אלא ראה הקב"ה ששנואין מעשה עשו בפניה - ויפתח את רחמה.
ומאי צניעות היתה בה ברחל? דכתיב: +בראשית כ"ט+ ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא, והלא בן אחות אביה
הוא! אלא, אמר לה: מינסבת לי? אמרה ליה: אין, מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה. אמר לה: מאי רמאותיה? אמרה ליה: אית
לי אחתא דקשישא מינאי, ולא מנסבא לי מקמה. אמר לה: אחיו אני ברמאות. [א"ל:] ומי שרי להו לצדיקי לסגויי ברמאותא? אין,
+שמואל ב' כ"ב+ עם נבר תתבר ועם עקש תתפל. מסר לה סימנין. כי קא מעיילי לה ללאה, סברה: השתא מיכספא אחתאי,
מסרתינהו ניהלה. והיינו דכתיב: +בראשית כ"ט+ ויהי בבקר והנה היא לאה, מכלל דעד השתא לאו לאה היא! אלא, מתוך סימנים
שמסר לה יעקב לרחל ומסרתה ללאה, לא הוה ידע לה עד ההיא שעתא.
00:0000:00

BabaBasra 122- Difference between inheritance from a father than from a mother, Double of firstborn and Support for daughters

May 24, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכב עמוד ב
מתני'. אחד הבן ואחד הבת בנחלה, אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם, והבנות נזונות מנכסי
האב ואינן נזונות מנכסי האם.
גמ'.
(סימן: נפשם)
אמר רב נחמן בר יצחק, הכי קאמר: אחד הבן ואחד הבת נוטלין בראוי כבמוחזק.
אמר רב פפא, הכי קאמר. אחד הבן ואחד הבת נוטלין חלק בבכורה.
אמר רב אשי הכי קאמר: אחד בן בין הבנים ואחד בת בין הבנות, אם אמר יירש כל נכסי - דבריו קיימין.
אמר מר בר רב אשי, הכי קאמר: אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב, אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב, ואינו
נוטל פי שנים בנכסי האם
00:0000:00

BabaBasra 121- The Fifteenth of Av- The Seven who Spanned the World

May 23, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכא עמוד א
אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים
בשלמא יום הכפורים - יום סליחה ומחילה, יום שנתנו בו לוחות אחרונות, אלא חמשה עשר באב מאי היא
אמר רב נחמן: יום שכלו בו מתי מדבר,
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכא עמוד ב
עולא אמר: יום שביטל בו הושע בן אלה פרדסאות שהושיב ירבעם על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל.
רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה,
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: יום שפוסקין בו מלכרות עצים למערכה.
תנו רבנן, שבעה קפלו את כל העולם כולו: מתושלח ראה אדם, שם ראה מתושלח, יעקב ראה את שם, עמרם ראה את יעקב, אחיה
השילוני ראה את עמרם, אליהו ראה את אחיה השילוני ועדיין קיים.
00:0000:00

BabaBasra 120- The Remarriage of Moshe’s Parents

May 22, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קיט עמוד ב
תנא: בנות צלפחד חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן.
חכמניות הן - שלפי שעה דברו, דא"ר שמואל בר רב יצחק: מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין, שנאמר: +דברים
כ"ה+ כי ישבו אחים יחדו, אמרו לו: אם כבן אנו חשובין - תנה לנו נחלה כבן, אם לאו - תתיבם אמנו! מיד: ויקרב משה את
משפטן לפני ה'.
דרשניות הן - שהיו אומרות: אילו היה [לו] בן לא דברנו. והתניא: בת! אמר ר' ירמיה: סמי מכאן בת. אביי אמר: אפילו היה בת
לבן לא דברנו.
צדקניות הן - שלא נישאו אלא להגון להן. תני רבי אליעזר בן יעקב: אפילו קטנה שבהן לא נשאת פחותה מארבעים שנה. איני:
והא אמר רב חסדא:
שוב אינה יולדת
אלא, מתוך שצדקניות הן נעשה להן נס כיוכבד, דכתיב: +שמות ב'+, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי,
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכ עמוד א
אפשר בת מאה ושלשים שנה וקרא לה בת? דאמר ר' חמא בר חנינא: זו יוכבד שהורתה בדרך ונולדה בין החומות, דכתיב:
+במדבר כ"ו+ אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים והורתה שלא במצרים, ואמאי קרו לה בת? אמר רב יהודה בר
זבידא: מלמד שנולדו בה סימני נערות, נתעדן הבשר, נתפשטו הקמטין, וחזר היופי למקומו.
ויקח - ויחזור מיבעי ליה! אמר רב יהודה בר זבידא: מלמד שעשה לה מעשה לקוחין, הושיבה באפריון, ואהרן ומרים משוררים
לפניה, ומלאכי שרת אומרים: +תהלים קי"ג+ אם הבנים שמחה.
00:0000:00

BabaBasra 119- Double Portion of First Born, contrast inheritance to first born even if dead, to property that comes later

May 21, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קיט עמוד א
ושהיה בכור נוטל שני חלקים. ואמאי? ראוי הוא, ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק
אמר רבה: ארץ ישראל מוחזקת היא.
מיתיבי, אמר רבי חידקא: שמעון השקמוני היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, וכך היה רבי שמעון השקמוני אומר: יודע היה משה
רבינו שבנות צלפחד יורשות הן, אבל לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לאו, וראויה היתה פרשת נחלות ליכתב על ידי
משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן;
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קיט עמוד ב
היא גופה קא מסתפקא ליה
00:0000:00

BabaBasra 118- Shevet Yosef Wants More Land, Above Ayin Horah, evil eye

May 20, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קיח עמוד א
בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים, היינו דקא צווחן בני יוסף, דכתיב: +יהושע י"ז+ וידברו בני יוסף, אלא למאן דאמר לבאי
הארץ, מאי קא צווחי? כולהו שקול! משום טפלים דהוו נפישי להו.
עצה טובה קא משמע לן, דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישא. והיינו דקאמר להו יהושע, דכתיב: +יהושע י"ז+ ויאמר
אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה, אמר להו: לכו והחבאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין רע,
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קיח עמוד ב
אמרו ליה: אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא; דכתיב: +בראשית מ"ט+ בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, ואמר רבי
אבהו: אל תקרי עלי עין אלא עולי עין.
00:0000:00

BabaBasra 117- Was the Land of Israel divided to the people who left Mitzrayim, or to those who reached the Land?

May 19, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטז עמוד ב
מתני'. בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה: חלק אביהן שהיה עם יוצאי מצרים, וחלקו עם אחיו בנכסי חפר, ושהיה בכור נוטל שני חלקים.
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קיז עמוד א
גמ'. תנן כמאן דאמר: ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ; דתניא, ר' יאשיה אומר: ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ
ר' יונתן אומר: לבאי הארץ נתחלקה הארץ,
משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות שבעולם - חיין יורשין מתים, וכאן מתים יורשין חיין. אמר רבי: אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לשני אחין כהנים שהיו בעיר אחת, לאחד יש לו בן אחד, ואחד יש לו שני בנים, והלכו לגורן, זה שיש לו בן אחד - נוטל חלק אחד, וזה שיש לו שני בנים - נוטל שני חלקים, ומחזירין אצל אביהן וחוזרין וחולקין בשוה
 
00:0000:00

BabaBasra 116- Torah Inheritance, Down all the way, Up one step, then Down all the way again- Son, Daughter, Father

May 18, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטו עמוד ב
אמר רב הונא אמר רב: כל האומר תירש בת עם בת הבן, אפילו נשיא שבישראל - אין שומעין לו, שאינן אלא מעשה צדוקין
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטז עמוד א
בעי רמי בר חמא: אבי האב ואחי האב, כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשו, איזה מהן קודם? אמר רבא, תא שמע: האב קודם לכל יוצאי ירכו.
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטז עמוד ב
בעי רמי בר חמא: אבי האב ואחיו, כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו, איזה מהן קודם?
ורמי בר חמא יוצאי יריכו שלו, ולא יוצאי יריכו של בנו. ה"נ מסתברא, דקתני, זה הכלל: כל הקודם בנחלה - יוצאי יריכו קודמין, ואילו איתיה ליצחק - יצחק קודם, השתא נמי דליתיה יצחק - יעקב קודם, שמע מינה.
 
00:0000:00

BabaBasra 115- The Laws of Inheritance According to the Torah, a step by step process, Son, Daughter, Father

May 17, 2017
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטו עמוד א
מתני'. סדר נחלות כך הוא: +במדבר כ"ז+ איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו - בן קודם לבת, כל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת. בת קודמת לאחין, יוצאי יריכה של בת קודמין לאחין. אחין קודמין לאחי האב, יוצאי יריכן של אחין קודמין לאחי האב. זה הכלל: כל הקודם בנחלה - יוצאי יריכו קודמין. והאב קודם לכל יוצאי יריכו.
גמ'.
עיין עליו.
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטו עמוד ב
הא כיצד? נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן. ולימא: עד יעקב! אמר אביי: גמירי, דלא כלה שבטא.
 
00:0000:00