BabaBasra 86- A Big Money Bag needs to be pulled

April 18, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פו עמוד א

 

משמיה דרבא: לא שנו אלא דברים שאין דרכן להגביה, אבל דברים שדרכן להגביה - בהגבהה אין, במשיכה לא. יתיב אביי וקאמר להא שמעתא. איתיביה רב אדא בר מתנה לאביי: הגונב כיס בשבת - חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת; היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא - פטור, שהרי איסור שבת וגניבה באין כאחד; והרי כיס דבר הגבהה הוא, ואפי' הכי קני במשיכה! א"ל: במיתנא. אנא נמי במיתנא קא אמינא! א"ל: במידי דבעי מיתנא.

00:0000:00

BabaBasra 85- Renting location for Kinyan purposes- The Kinyan of a Basket

April 17, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פד עמוד ב

מתני'. המוכר פירות לחבירו, משך ולא מדד - קנה, מדד ולא משך - לא קנה; אם היה פיקח - שוכר את מקומן.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פה עמוד א

א"ר יוחנן כליו של אדם קונה לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו; יש לו רשות - אין, אין לו רשות - לא,

1719_basket_kinyan.jpg

00:0000:00

BabaBasra 84- Only the one who was wronged can undo the transaction

April 16, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פג עמוד ב

ארבע מדות במוכרין: מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות - הלוקח יכול לחזור בו; רעות ונמצאו יפות - מוכר יכול לחזור בו; רעות ונמצאו רעות, יפות ונמצאו יפות - אין אחד מהם יכול לחזור בו;

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פד עמוד א

דא"ל: אילו לא אוניתן לא הוה מצית הדרת בך, השתא דאוניתן מצית הדרת בך? ותנא תונא: יפות ונמצאו רעות - לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר. ואמר רב חסדא: מכר לו שוה שש בחמש, והוזלו ועמדו על ג', מי נתאנה? מוכר, מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח, דא"ל: אילו לא אוניתן לא הוה מצית הדרת בך, השתא מצית הדרת בך? ותנא תונא: רעות ונמצאו יפות - מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח. מאי קא משמע לן? מתני' היא! אי ממתני' - הוה אמינא דלמא דרב חסדא תרוייהו מצו הדרי בהו, ומתני' הא אתא לאשמועינן - דלוקח יכול לחזור בו, דס"ד אמינא משום דכתיב: +משלי כ'+ רע רע יאמר הקונה.

00:0000:00

BabaBasra 83- Sediment is causing the tree to appear as three trees, A proof from layering of grapevines

April 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פב עמוד א

היכי דמי מן הגזע, והיכי דמי מן השרשין? א"ר יוחנן: כל שרואה פני חמה - זהו מן הגזע, ושאינו רואה פני חמה - זהו מן השרשין. וליחוש דלמא מסקא ארעא שירטון, וא"ל: תלתא זבינת לי ואית לי ארעא! אלא אמר רב נחמן: יקוץ. וכן אמר רבי יוחנן: יקוץ.

 

 

 

 

 

 

 

Layering A Grape Vine

Tuesday, September 30th, 2008 at 8:54 am  

    

Layering a grape vine:

In this article I want to share a neat little trick grape growers use to propagate new grape vines in established vineyards.

 

If you have ever tried to replace dead or weak grape vines in an established vineyard, I am sure you will agree that is a daunting task.  You normally struggle to get these new vines to the trellis wires because of competition for food and water and because of over shading from the existing vines in the vineyard.

Although it is always advisable to try and replace dead vines with new ones, there might be times when you don’t have new vines or if you failed to grow a new vine, then you can use a simple method called “layering”.

Layering a grape vine – How To:

Layering a grape vine is done in the dormant season, when you prune your grape vines.  All there is to layering a grape vine, is to make a new planting hole where you want to establish the new vine and then take a cane from the existing vine, bend it down towards the ground and loop it inside the planting hole for about one foot and then up again.   To keep the cane in place, before you fill up the planting hole, you can put a stone on the cane and then cover it with soil.

1717-_layering_step_1.jpg

After layering a grape vine, you will soon see new shoots starting to develop from the layered cane!

1717-_layering_step_2.jpg

 From there you train the grape vine exactly as if it is a newly planted vine.  During spring, new shoots will develop from the buds on the layer.  If you have the Complete Grape Growers Guide, then train a new training shoot exactly as I show you in the guide. 

Anyway, roots will develop from the buds that are buried under the soil and your new vine will get its food from the existing vine, until the roots of the new vine are strong enough to support the grape vine.

After a year or two, some growers remove the part that is coming from the existing vine, but I prefer to keep it until I am sure the new grape vine is well established and producing a crop.

The disadvantage of using layering is that your new vine will have no rootstock and could be more susceptible to soil diseases like Phylloxera and nematodes – off course it depends on how susceptible your variety is to those diseases.

From http://www.my-grape-vine.com/blog/layering-grape-vines/

 

00:0000:00

BabaBasra 82- He wants protection, so remove the branch

April 14, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פב עמוד א

היכי דמי מן הגזע, והיכי דמי מן השרשין? א"ר יוחנן: כל שרואה פני חמה - זהו מן הגזע, ושאינו רואה פני חמה - זהו מן השרשין. וליחוש דלמא מסקא ארעא שירטון, וא"ל: תלתא זבינת לי ואית לי ארעא! אלא אמר רב נחמן: יקוץ. וכן אמר רבי יוחנן: יקוץ.

00:0000:00

BabaBasra 81- Does Bikurim apply by the purchase of two trees?

April 13, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פא עמוד א

מתני'. הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו - הרי זה לא קנה קרקע

הגדילו - לא ישפה, והעולה מן הגזע - שלו, ומן השרשים - של בעל הקרקע, ואם מתו - אין לו קרקע. קנה שלשה - קנה קרקע; הגדילו - ישפה, והעולה מן הגזע ומן השרשין - שלו, ואם מתו - יש לו קרקע.

 

גמ'. תנן התם: הקונה שני אילנות בתוך של חבירו - מביא ואינו קורא

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פא עמוד ב

ורבנן בשני אילנות ספוקי מספקא להו.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פב עמוד א

מכדי פסוקי נינהו, ליקרי! א"ל: משום דמחזי כשיקרא.

00:0000:00

BabaBasra 80- Taking the Living Produce of the Bird Coop or Beehive

April 12, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף פ עמוד א

מתני'. הלוקח פירות שובך מחבירו - מפריח בריכה ראשונה; פירות כוורת - נוטל ג' נחילים ומסרס; חלות דבש - מניח ב' חלות; זיתים לקוץ - מניח שתי גרופיות.

 

גמ'. במה מסרסן? אמר רב יהודה אמר שמואל: בחרדל. אמרי במערבא משמיה דר' יוסי בר חנינא: לא חרדל מסרסן, אלא מתוך שפיהן חד, חוזרות ואוכלות את דובשנן. ר' יוחנן אמר: נוטל שלשה נחילין בסירוס. במתניתא תנא: נוטל ג' נחילין בזה אחר זה, מכאן ואילך - נוטל אחת ומניח אחת.

00:0000:00

BabaBasra 79- Beyond the Sweet Talk- Consumed by Passion

April 11, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עח עמוד ב

מתני'. המוכר את החמור - מכר את הסיח. מכר את הפרה - לא מכר את בנה.

גמ'. היכי דמי? אי דאמר ליה היא ובנה, אפילו פרה ובנה נמי! אי דלא א"ל היא ובנה, אפילו חמור נמי לא! אמר רב פפא, דאמר ליה: חמור מניקה ופרה מניקה אני מוכר לך. בשלמא פרה, איכא למימר לחלבה בעי לה, אלא חמור מאי קא"ל? ש"מ: היא ובנה קאמר ליה, ואמאי קרי ליה סיח? שמהלך אחר סיחה נאה.

א"ר שמואל בר נחמן א"ר יוחנן, מאי דכתיב: +במדבר כ"א+ על כן יאמרו המושלים וגו'? המושלים - אלו המושלים ביצרם; בואו חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה; תבנה ותכונן - אם אתה עושה כן, תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא; עיר סיחון - אם משים אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה, מה כתיב אחריו? כי אש יצאה מחשבון וגו' - תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין; ולהבה מקרית סיחון - מקרית צדיקים שנקראו שיחין; אכלה ער מואב - זה המהלך אחר יצרו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה; בעלי במות ארנון - אלו גסי הרוח, דאמר מר: כל אדם שיש בו גסות הרוח נופל בגיהנם; ונירם - אמר רשע: אין רם; אבד חשבון - אבד חשבונו של עולם; עד דיבון - אמר הקב"ה: המתן עד שיבא דין;

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עט עמוד א

אמר רב יהודה אמר רב: כל הפורש מדברי תורה - אש אוכלתו, שנאמר: +יחזקאל ט"ו+ ונתתי [את] פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם.

00:0000:00

BabaBasra 78- Did the woman ride a donkey or was she carried in a side saddle- Buying a bike with a saddle bag

April 10, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עח עמוד א

מתני'. המוכר את החמור - לא מכר כליו;

גמ'. אבל אוכף ומרדעת, קילקלי וחבק - ד"ה מכורין.

שק ודיסקיא וכומני לא קני. מאי כומני? אמר רב פפא בר שמואל: מרכבתא דנשי.

Side saddle childSide saddle adult

bike with waterbottles and saddle bag

00:0000:00

1BabaBasra 77- Extreme Disparity may be a limitation on Onaah

April 9, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עז עמוד ב

מתני'. מכר את הקרון - לא מכר את הפרדות, מכר את הפרדות - לא מכר את הקרון. מכר את הצמד - לא מכר את הבקר, מכר את הבקר - לא מכר את הצמד. ר' יהודה אומר: הדמים מודיעין; כיצד? אמר לו: מכור לי צימדך במאתים זוז, הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז; וחכמים אומרים: אין הדמים ראיה.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עח עמוד א

ואיבעית אימא: כי אמור רבנן אונאה וביטול מקח - בכדי שהדעת טועה, אבל בכדי שאין הדעת טועה לא, אימור מתנה יהב ליה.

00:0000:00