Makos 11- Did the Kohein Gadol Do Anything Wrong? A Curse That Has No Basis

November 16, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף יא עמוד א

מתני'. אחד משוח בשמן המשחה, ואחד המרובה בבגדים, ואחד שעבר ממשיחותו - מחזירין את הרוצח;

לפיכך, אימותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו.

 

גמ'.

לפיכך אימותיהן של כהנים וכו'. טעמא דלא מצלו, הא מצלו מייתי, והכתיב: +משלי כ"ו+ כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא! (א"ל) +מסורת הש"ס: [אמר]+ ההוא סבא, מפירקיה דרבא שמיע לי: שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו.

אמר רב יהודה אמר רב: קללת חכם אפי' בחנם היא באה

00:0000:00

Makos 10- Rebbe Talmid to Ir Miklat- Hashem brings killed by mistake, and killed on purpose, together

November 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף י עמוד א

תנא: תלמיד שגלה - מגלין רבו עמו, שנאמר: וחי, עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא.

א"ר יוחנן: הרב שגלה - מגלין ישיבתו עמו.

שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע, שמעתי בני אדם שהיו אומרים מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל, ושמחתי; אמר לו הקב"ה: +תהלים פ"ד+ כי טוב יום בחצריך מאלף, טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח.

 

תלמוד בבלי מסכת מכות דף י עמוד ב

ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו וגו', +שמואל א' כ"ד+ כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע וגו', במה הכתוב מדבר? בשני בני אדם שהרגו את הנפש, אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד, לזה אין עדים ולזה אין עדים, הקב"ה מזמינן לפונדק אחד, זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, וזה שהרג בשוגג יורד בסולם ונפל עליו והרגו, זה שהרג במזיד נהרג, וזה שהרג בשוגג גולה.

00:0000:00

Makos 9- Killed By Mistake- The Concept of Ir Miklat, City of Refuge

November 14, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ט עמוד ב

מתני'. להיכן גולין? לערי מקלט, לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ כנען, שנאמר: +במדבר ל"ה+ את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען וגו'. עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות, שנאמר: שש ערי מקלט תהיינה, עד שיהיו ששתן קולטות כאחת. ומכוונות להן דרכים מזו לזו, שנאמר: +דברים י"ט+ תכין לך הדרך ושלשת וגו'. ומוסרין להן שני ת"ח, שמא יהרגנו בדרך

 

תלמוד בבלי מסכת מכות דף י עמוד א

דרש רבי סימאי, מאי דכתיב: +קהלת ה'+ אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה? אוהב כסף לא ישבע כסף - זה משה רבינו, שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען, ואמר: מצוה שבאה לידי אקיימנה;

00:0000:00

Makos 8- Golus- In search of the case that is by mistake

November 13, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ח עמוד א

מתני'. הזורק אבן לרה"ר והרג - ה"ז גולה.

גמ'. לרה"ר - מזיד הוא! אמר רב שמואל בר יצחק: בסותר את כותלו. איבעי ליה לעיוני! בסותר את כותלו בלילה. בלילה נמי איבעי ליה לעיוני! בסותר את כותלו לאשפה. האי אשפה ה"ד? אי שכיחי בה רבים, פושע הוא! אי לא שכיחי בה רבים, אנוס הוא! א"ר פפא: לא צריכא, אלא לאשפה העשויה ליפנות בה בלילה ואין עשויה ליפנות בה ביום, ואיכא דמקרי ויתיב, פושע לא הוי - דהא אינה עשויה ליפנות בה ביום, אונס נמי לא הוי - דהא איכא דמקרי ויתיב.

00:0000:00

Makos 7- Case of Golus- downward, but faster or farther than anticipated

November 12, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ז עמוד א

סנהדרין ההורגת אחד בשבוע - נקראת חובלנית; רבי אליעזר בן עזריה אומר: אחד לשבעים שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים: אילו היינו בסנהדרין - לא נהרג אדם מעולם; רשב"ג אומר: אף הן מרבין שופכי דמים בישראל.

 

/מתני'/. אלו הן הגולין: ההורג נפש בשגגה. היה מעגל במעגילה ונפלה עליו והרגתו, היה משלשל בחבית ונפלה עליו והרגתו, היה יורד בסולם ונפל עליו והרגתו - הרי זה גולה; אבל אם היה מושך במעגילה ונפלה עליו והרגתו, היה דולה בחבית ונפסק החבל ונפלה עליו והרגתו,

 

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ז עמוד ב

היה עולה בסולם ונפל עליו והרגו - הרי זה אינו גולה. זה הכלל: כל שבדרך ירידתו - גולה, ושלא בדרך ירידתו - אינו גולה.

גמ'. מנא ה"מ? אמר שמואל, דאמר קרא: +במדבר ל"ה+ ויפל עליו וימות, עד שיפול דרך נפילה

00:0000:00

Makos 6- Did the Sanhedrin know all seventy languages?

November 11, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ו עמוד ב

 דבר אחר: על פי שנים עדים - שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן.

 

גמ'.

הנהו לעוזי דאתו לקמיה דרבא, אוקי רבא תורגמן בינייהו. והיכי עביד הכי? והתנן: שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן! רבא מידע הוה ידע מה דהוו אמרי, ואהדורי הוא דלא הוה ידע.

00:0000:00

Makos 5- Eidim Zomimin, repeatedly

November 10, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ה עמוד א

מתני'. אין העדים נעשים זוממין עד שיזימו את עצמן. כיצד? אמרו: מעידין אנו באיש פלוני שהרג את הנפש, אמרו להם: היאך אתם מעידין? שהרי נהרג זה או ההורג זה היה עמנו אותו היום במקום פלוני - אין אלו זוממין; אבל אמרו להם: היאך אתם מעידין? שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני - הרי אלו זוממין ונהרגין על פיהם.

באו אחרים והזימום, באו אחרים והזימום, אפי' מאה - כולם יהרגו; רבי יהודה אומר: איסטטית היא זו, ואינו נהרג אלא כת הראשונה בלבד.

גמ'.

רבי יהודה אומר: איסטטית היא זו כו'.

 

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ה עמוד ב

ההיא איתתא דאתאי סהדי ואישתקור, אייתי סהדי ואישתקור, אזלה אייתי סהדי אחריני דלא אישתקור, אמר ריש לקיש: הוחזקה זו. א"ל ר' אלעזר: אם היא הוחזקה, כל ישראל מי הוחזקו? זימנין הוו יתבי קמיה דרבי יוחנן, אתא כי האי מעשה לקמייהו, אמר ריש לקיש: הוחזקה זו. א"ל רבי יוחנן: אם הוחזקה זו, כל ישראל מי הוחזקו? הדר חזיה לרבי אלעזר בישות, אמר ליה: שמעת מילי מבר נפחא ולא אמרת לי משמיה.

לימא, ריש לקיש דאמר כרבי יהודה, ורבי יוחנן דאמר כרבנן! אמר לך ריש לקיש: אנא דאמרי לך אפי' לרבנן, עד כאן לא קא אמרי רבנן התם - דליכא דקא מהדר, אבל הכא איכא הא דקא מהדרא. ורבי יוחנן אמר לך: אנא דאמרי אפי' לרבי יהודה, עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם - דאמרינן: אטו כולי עלמא גבי הני הוו קיימי? אבל הכא - הני ידעי בסהדותא והני לא ידעי בסהדותא.

00:0000:00

Makos 4- Do Zomimin Get Punished With Lashes For Saying False Testimony? Is the concept of Zomimin relevant today?

November 9, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ד עמוד א

מתני'. מעידין אנו באיש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז, ונמצאו זוממין - לוקין ומשלמין, שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין, דברי ר' מאיר; וחכ"א: כל המשלם אינו לוקה.

מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב מלקות ארבעים, ונמצאו זוממין - לוקין שמונים, משום +שמות כ'+ לא תענה ברעך עד שקר, ומשום +דברים י"ט+ ועשיתם לו כאשר זמם, דברי ר' מאיר; וחכ"א: אין לוקין אלא ארבעים.

 

 

Question One- Do Zomimin Get Punished With Lashes For Saying False Testimony?

  1. A) No, testimony is considered "a prohibition without an action."
  2. B) Yes, In addition to Zomimin punishment, they get lashes for false testimony.
  3. C) They will get lashes for Zomimin, if the punishment they plotted cannot be inflicted on them.

 

Question Two- Is the concept of Zomimin relevant today?

 

 

00:0000:00

Makos 3- What is the value? What would people pay? - Junk Bonds

November 8, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ג עמוד א

מתני'. מעידין אנו את איש פלוני שגירש את אשתו ולא נתן לה כתובתה, והלא בין היום ובין למחר סופו ליתן לה כתובתה - אומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו, שאם נתאלמנה או נתגרשה ואם מתה יירשנה בעלה.

 

מתני'. מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לחבירו אלף זוז על מנת ליתנן לו מכאן ועד שלשים יום, והוא אומר מכאן ועד עשר שנים - אומדים כמה אדם רוצה ליתן ויהיו בידו אלף זוז, בין נותנן מכאן ועד ל' יום, בין נותנן מכאן ועד עשר שנים.

00:0000:00

Makos 2- The unusual case of Zomimin, Malkos

November 7, 2017

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ב עמוד א

/מתני'/. כיצד העדים נעשים זוממין? מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה, אין אומרים: יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו, אלא לוקה ארבעים; מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לגלות, אין אומרים: יגלה זה תחתיו, אלא לוקה ארבעים.

 

גמ'

ועשיתם לו כאשר זמם, לו - ולא לזרעו.

 

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ב עמוד ב

הוא ינוס אל אחת הערים, הוא - ולא זוממין.

 

Question One- What is the regular case of Zomimin?

  1. A) Witnesses are disproved because they don't know the defendants last name.
  2. B) Witnesses are disproven because other witnesses testify that they were elsewhere at that time.
  3. C) Witnesses are disproven because they contradict each other.

 

Question Two- What happens to Zomimin usually?

 

Question Three- Why are the two cases of our Mishna different?

00:0000:00