BabaKama 86- Oops, the water was meant to fall on someone else

August 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פו עמוד א

בושת - הכל לפי המבייש והמתבייש.

מני מתניתין? לא רבי מאיר ולא ר' יהודה, אלא ר' שמעון היא! דתנן: וכולן רואין אותן כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם, שהן בני אברהם יצחק ויעקב, דברי ר' מאיר;

רבי שמעון אומר: עשירים - רואין אותן כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם, עניים - כפחותין שבהן; מני? (השתא) אי רבי מאיר, מתניתין קתני: הכל לפי המבייש והמתבייש, ורבי מאיר: כולהו בהדי הדדי נינהו;

אלא לאו רבי שמעון היא

מאן תנא להא דתנו רבנן: נתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול - נותן לגדול דמי בושתו של קטן, לבייש את העבד ובייש את בן חורין - נותן לבן חורין דמי בושתו של עבד, מני? לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי שמעון! קא סלקא דעתך קטן - קטן בנכסים, גדול - גדול בנכסים, אי רבי מאיר, האמר: כולהו בהדי הדדי נינהו!

אי ר"ש, האמר: נתכוון לבייש את זה ובייש את זה - פטור, מאי טעמא? כקטלא, מה קטלא עד דמתכוון ליה, דכתיב: +דברים י"ט+ וארב לו וקם עליו - עד שיתכוון לו, בושת נמי עד דמיכוין ליה, דכתיב: +דברים כ"ה+ ושלחה ידה והחזיקה במבושיו - עד שיתכוון לו!

אי בעית אימא: אפילו תימא רבי מאיר, מי סברת גדול - גדול בנכסים, קטן - קטן בנכסים? לא גדול - גדול ממש, וקטן - קטן ממש. וקטן בר בושת הוא? אין, כדאמר רב פפא: דמיכלמו ליה ומיכלם

00:0000:00

BabaKama 83- The 5 Personal Injury Payments- Identifying levels and stages of loss

August 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פג עמוד ב

/מתני'/. החובל בחבירו - חייב עליו משום חמשה דברים: בנזק, בצער, בריפוי, בשבת, ובושת.

בנזק כיצד? סימא את עינו, קטע את ידו, שיבר את רגלו, רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק, ושמין כמה היה יפה וכמה הוא יפה.

צער - כואו (או) בשפוד או במסמר, ואפילו על ציפורנו מקום שאינו עושה חבורה, אומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך.

ריפוי - הכהו חייב לרפאותו;

שבת - רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין, שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו.

בושת - הכל לפי המבייש והמתבייש.

00:0000:00

BabaKama 80- Violating his colleagues’ legislation in a case of illness

August 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף עט עמוד ב

מתני'. אין מגדלין בהמה דקה בא"י,

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פ עמוד א

ת"ר: מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו, ושאלו לרופאים, ואמרו: אין לו תקנה עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית; והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה, והיה יונק ממנה משחרית לשחרית. לימים נכנסו חביריו לבקרו, כיון שראו אותה העז קשורה בכרעי המטה חזרו לאחוריהם, ואמרו: לסטים מזויין בביתו של זה, ואנו נכנסין אצלו! ישבו ובדקו ולא מצאו בו אלא אותו עון של אותה העז. ואף הוא בשעת מיתתו אמר: יודע אני שאין בי עון אלא עון אותה העז, שעברתי על דברי חברי.

00:0000:00

BabaKama 79- Why Double, and 4 or 5?- Hiding the Sin

August 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף עט עמוד ב

שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי: מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן? אמר להן: זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו, כביכול, עשה עין של מטה כאילו אינה רואה ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת,

אמר ר' מאיר: משלו משל משום רבן גמליאל, למה הדבר דומה? לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה, אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, ואחד לא זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, איזה מהן עונשו מרובה? הוי אומר: זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך.

אמר רבי מאיר: בא וראה כמה גדול כח של מלאכה, שור שביטלו ממלאכתו - חמשה, שה שלא ביטלו ממלאכתו - ארבעה.

אמר רבן יוחנן בן זכאי: בא וראה כמה גדול כבוד הבריות, שור שהלך ברגליו - חמשה, שה שהרכיבו על כתיפו - ארבעה.

00:0000:00

BabaKama 78- The Limited Sale, regarding payments of 4 or 5

August 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף עח עמוד ב

מתני'. מכרו חוץ מאחד ממאה שבו, או שהיתה לו בו שותפות,

משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

גמ'. מאי חוץ מאחד ממאה שבו? אמר רב: חוץ מדבר הניתר עמו בשחיטה, ולוי אמר: חוץ מגיזותיה;

ר"ש בן אלעזר אומר: חוץ מקרנה - אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה, חוץ מגיזותיה - משלם תשלומי ארבעה וחמשה;

במאי קמיפלגי? תנא קמא סבר: +שמות כ"א+ וטבחו כולו בעינן, ומכרו כולו בעינן; ורבי סבר: וטבחו - מידי דהוי בטביחה, לאפוקי מידי דלא הויא בטביחה, ומכרו דומיא דטביחה; ור' שמעון בן אלעזר סבר: קרנא דלא למגזא קיימא - הוי שיור, ואינו משלם תשלום ארבעה וחמשה, גיזותיה דלמיגז קיימי - לא הוי שיור, ומשלם תשלום ארבעה וחמשה;

00:0000:00

BabaKama 77- Could have done it, Mixed, Sprinkled, Redeemed

August 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף עו עמוד ב

כל העומד לזרוק כזרוק דמי. וכל העומד לפדות כפדוי דמי, דתניא, רבי שמעון אומר:

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף עז עמוד א

פרה מטמא טומאת אוכלין, הואיל והיתה לה שעת הכושר

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף עז עמוד ב

ואמר ריש לקיש, אומר היה רבי שמעון: פרה נפדית ע"ג מערכתה, אלמא: כל העומד לפדות כפדוי דמי.

00:0000:00