Podbean.com - superior podcast hosting.

May 25, 2014

Welcome to Podbean.com. With Podbean, you can create professional podcasts in minutes without any programming knowledge. Our user-friendly interface allows you to upload, publish, manage and promote your podcasts with just a few clicks of your mouse. Just point, click and execute. How easy is that? Learn more at http://faq.podbean.com. Have a question ? Check out the Podbean.com support center. Happy Podcasting!

Rosh Hashana 2- Four New Years and the dissenting opinion

May 25, 2014

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ב עמוד א

/משנה/. ארבעה - ראשי שנים הם. באחד בניסן - ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול - ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: באחד בתשרי. באחד בתשרי - ראש - השנה לשנים, ולשמיטין, וליובלות, לנטיעה, ולירקות. באחד בשבט - ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים: בחמשה עשר בו.

גמרא. תנו רבנן: מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר, כיון שהגיע אחד בניסן - עלתה לו שנה. ואם לא עמד אלא באחד בניסן - אין מונין לו שנה עד שיגיע ניסן אחר.

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ב עמוד ב

מת בניסן ועמד אחר תחתיו בניסן - מונין שנה לזה ולזה.

מת בניסן ועמד אחר תחתיו בניסן - מונין שנה לזה ולזה. פשיטא! - מהו דתימא: כי אמרינן יום אחד בשנה חשוב שנה - בסוף שנה, אבל בתחלת שנה - לא אמרינן, קא משמע לן.

 

00:0000:00

Rosh Hashana 3- Nechemia’s Dialogue in the 20th year

May 25, 2014

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ג עמוד א

אמר רב חסדא: לא שנו אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם - מתשרי מנינן.

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ג עמוד ב

 

תניא: דברים שאמר חנני לנחמיה בכסליו, אמרן נחמיה למלך בניסן. דברים שאמר חנני לנחמיה בכסליו שנאמר +נחמיה א+ דברי נחמיה בן חכליה ויהי בחדש כסלו שנת עשרים ואני הייתי בשושן הבירה. ויבא חנני אחד מאחי הוא ואנשים מיהודה ואשאלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה וחומת ירושלים מפרצת ושעריה נצתו באש, אמרן נחמיה למלך בניסן, שנאמר +נחמיה ב+ ויהי בחדש ניסן שנת עשרים לארתחשסתא המלך יין לפניו ואשא את היין ואתנה למלך ולא הייתי רע לפניו, ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה כי אם רע לב ואירא הרבה מאד.

ואמר למלך המלך לעולם יחיה מדוע לא ירעו פני אשר העיר בית קברות אבתי חרבה ושעריה אכלו באש. ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקש ואתפלל אל אלהי השמים. ואמר למלך אם על המלך טוב ואם ייטב עבדך לפניך אשר תשלחני אל יהודה [אל] עיר קברות אבתי ואבננה. ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב וייטב לפני המלך וישלחני ואתנה לו זמן.

00:0000:00

Rosh Hashana 4- Koresh, The King who went sour

May 25, 2014

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ג עמוד ב

מתיב רב יוסף: +חגי א+ ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש, וכתיב +חגי ב+ בשביעי (בשנת שתים) בעשרים ואחד לחדש, ואם איתא - בשביעי בשנת שלש מיבעי ליה! -

אמר רבי אבהו: כורש מלך כשר היה, לפיכך מנו לו כמלכי ישראל.

מתקיף לה רב יוסף: חדא - דאם כן קשו קראי אהדדי, דכתיב +עזרא ו+ ושיציא ביתא דנא עד יום תלתא לירח אדר די היא שנת שית למלכות דריוש מלכא, ותניא: באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא מבבל וגלותו עמו, וכתיב +עזרא ז+ ויבא ירושלים בחדש החמישי היא שנת השביעית למלך, ואם איתא - שנת השמינית מיבעי ליה!

אמר רבי יצחק: לא קשיא; כאן - קודם שהחמיץ, כאן - לאחר שהחמיץ.

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ד עמוד א

 רב יוסף ואיתימא רבי יצחק, מנלן דאחמיץ - מהכא +נחמיה ב+ ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו. מאי שגל? אמר רבה בר לימא משמיה דרב: כלבתא. - אלא מעתה, הא דכתיב +דניאל ה+ ועל מרא שמיא התרוממת ולמאניא די ביתיה היתיו קדמך ואנת ורברבנך שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון. ואי שגל כלבתא היא כלבתא בת משתיא חמרא היא? - הא לא קשיא, דמלפא לה ושתייא.

- אלא מעתה דכתיב +תהלים מה+ בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר. ואי שגל כלבתא היא - מאי קא מבשר להו נביא לישראל? - הכי קאמר: בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבים - זכיתם לכתם אופיר.

ואיבעית אימא: לעולם שגל מלכתא היא, ורבה בר לימא גמרא גמיר לה. ואמאי קרי לה שגל - שהיתה חביבה עליו כשגל. אי נמי: שהושיבה במקום שגל.

00:0000:00

Rosh Hashana 5- Not to Delay Vow Fulfillment

May 26, 2014

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ד עמוד א

אמר רב חסדא: רגל שבו ראש השנה לרגלים. נפקא מינה לנודר, למיקם עליה בבל תאחר, ורבי שמעון היא. דתניא: אחד הנודר, ואחד המקדיש, ואחד המעריך, כיון שעברו עליו שלשה רגלים - עובר בבל תאחר. רבי שמעון אומר: שלשה רגלים כסדרן, וחג המצות תחילה. וכן היה רבי שמעון בן יוחי אומר: רגלים פעמים שלשה, פעמים ארבעה, פעמים חמשה. כיצד? נדר לפני הפסח - שלשה, לפני עצרת - חמשה, לפני החג - ארבעה.

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ד עמוד ב

כיון שעברו עליהן שלשה רגלים - עובר בבל תאחר. רבי שמעון אומר: שלשה רגלים כסדרן, וחג המצות תחלה. רבי מאיר אומר: כיון שעבר עליהן רגל אחד עובר בבל תאחר. רבי אליעזר בן יעקב אומר: כיון שעברו עליהן שני רגלים עובר בבל תאחר.

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ה עמוד ב

מנהני מילי - דתנו רבנן: +דברים כג+ כי תדר נדר, אין לי אלא נדר, נדבה מנין? - נאמר כאן נדר, ונאמר להלן +ויקרא ז+ אם נדר או נדבה. מה להלן - נדבה עמו, אף כאן - נדבה עמו. +דברים כג+ לה' אלהיך - אלו הדמין, הערכין, והחרמין, וההקדשות. +דברים כג+ לא תאחר לשלמו - הוא ולא חילופיו. כי דרש ידרשנו - אלו חטאות ואשמות עולות ושלמים, +דברים כג+ ה' אלהיך - אלו צדקות ומעשרות ובכור, +דברים כג+ מעמך - זה לקט שכחה ופאה, +דברים כג+ והיה בך חטא - ולא בקרבנך חטא.


00:0000:00

Rosh Hashana 6- Repetitive Mitzvos

May 26, 2014

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ו עמוד א

 

בפיך - זו צדקה. אמר רבא: וצדקה מיחייב עלה לאלתר. מאי טעמא - דהא קיימי עניים. - פשיטא! - מהו דתימא: כיון דבעניינא דקרבנות כתיבא - עד דעברי עלה שלשה רגלים כקרבנות, קא משמע לן: התם הוא דתלינהו רחמנא ברגלים, אבל הכא - לא, דהא שכיחי עניים.

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ו עמוד ב

 

 [ואמר]+ רבא: כיון שעברו עליו שלשה רגלים - בכל יום ויום עובר בבל תאחר.

00:0000:00

Rosh Hashana 7- Nissan starts the year

May 26, 2014

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ז עמוד א

תנו רבנן: באחד בניסן ראש השנה לחדשים, ולעיבורין, ולתרומת שקלים,

לחדשים מנלן - דכתיב +שמות יב+ החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה.

+אסתר ב+ ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת,

+אסתר ח+ ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש סיון.

ותנא דידן: בשנים קמיירי, בחדשים לא קמיירי.

 

ותנא דידן: בהתחלה קמיירי, בהפסקה לא קמיירי.

 

אמר רב יהודה אמר שמואל: קרבנות צבור הבאין באחד בניסן - מצוה להביא מן החדש, ואם הביא מן הישן - יצא, אלא שחיסר מצוה.

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ז עמוד ב

 ותנא דידן: כיון דקתני אם הביא יצא - לא פסיקא ליה.

00:0000:00

Rosh Hashana 8- Rosh Hashana- A New Beginning

May 26, 2014

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ח עמוד א

באחד בתשרי ראש השנה לשנים, למאי הלכתא? אמר רב פפא: לשטרות. דתנן: שטרי חוב המוקדמין - פסולין, והמאוחרין - כשירין. והתנן: באחד בניסן ראש השנה למלכים, ואמרינן: למאי הלכתא, ואמר רב חסדא: לשטרות! - לא קשיא; כאן - למלכי ישראל, כאן - למלכי אומות העולם. - אלא הא דאמר רב חסדא: לא שנו אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם - מתשרי מנינן, רב חסדא מתניתין אתא לאשמועינן? - לא, רב חסדא קראי אתא לאשמועינן. ואיבעית אימא: רב חסדא כרבי זירא מתני לה, דרבי זירא אמר: לתקופה, ורבי אליעזר היא, דאמר: בתשרי נברא העולם. רב נחמן בר יצחק אמר: לדין. דכתיב +דברים יא+ מראשית השנה ועד אחרית שנה - מראשית השנה נידון מה יהא בסופה. ממאי דתשרי הוא - דכתיב +תהלים פא+ תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, איזהו חג

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ח עמוד ב

שהחדש מתכסה בו - הוי אומר זה ראש השנה וכתיב +תהלים פא+ כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב.

00:0000:00

Rosh Hashana 9- What is Yovel

May 26, 2014

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ט עמוד ב

תנו רבנן: +ויקרא כה+ יובל היא, אף על פי שלא שמטו, אף על פי שלא תקעו. יכול אף על פי שלא שלחו - תלמוד לומר היא, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר: יובל היא, אף על פי שלא שמטו, אף על פי שלא שלחו. יכול אף על פי שלא תקעו - תלמוד לומר היא.

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: זו דברי רבי יהודה ורבי יוסי, אבל חכמים אומרים: שלשתן מעכבות בו. קסברי: מקרא נדרש לפניו ולפני פניו ולאחריו. - והכתיב יובל? - ההוא דאפילו בחוצה לארץ. - והכתיב בארץ! - ההוא: בזמן שנוהג דרור בארץ - נוהג בחוצה לארץ, בזמן שאינו נוהג בארץ אינו נוהג בחוצה לארץ.

00:0000:00

Rosh Hashana 10- Birthdays for plants and animals are not the same

May 26, 2014

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ט עמוד ב

תנו רבנן: אחד הנוטע, אחד המבריך, ואחד המרכיב, ערב שביעית שלשים יום לפני ראש השנה - עלתה לו שנה, ומותר לקיימן בשביעית. פחות משלשים יום לפני ראש השנה - לא עלתה לו שנה,

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף י עמוד א

לימא דלא כרבי מאיר, דאי רבי מאיר - הא אמר: יום אחד בשנה חשוב שנה. דתניא: פר האמור בתורה סתם - בן עשרים וארבעה חדש ויום אחד, דברי רבי מאיר. רבי אלעזר אומר: בן עשרים וארבעה חדש ושלשים יום. שהיה רבי מאיר אומר: כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם - בן שנה, בן בקר - בן שתים, פר - בן שלש. - אפילו תימא רבי מאיר, כי קאמר רבי מאיר יום אחד בשנה חשוב שנה - בסוף שנה, אבל בתחלת שנה - לא.

אמר רבא: ולאו קל וחומר הוא? ומה נדה שאין תחילת היום עולה לה בסופה - סוף היום עולה לה בתחלתה, שנה, שיום אחד עולה לה בסופה -

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף י עמוד ב

אינו דין שיום אחד עולה בתחלתה?

- אלא, לעולם רבי מאיר. וכי קאמר שלשים - לקליטה. אי הכי שלשים ואחד בעי! - קא סבר: יום שלשים עולה לכאן ולכאן

00:0000:00