AvodahZora 66- Scent Is Not the Same As Tasting

March 22, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סו עמוד ב

 

האי בת תיהא, עובד כוכבים בדישראל - ש"ד; ישראל בדעובד כוכבים - אביי אמר: אסור, רבא אמר: מותר. אביי אמר אסור, ריחא מילתא היא; רבא אמר מותר, ריחא לאו מילתא היא. אמר רבא: מנא אמינא לה דריחא ולא כלום הוא? דתנן: תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה בו את הפת - הפת מותרת, לפי שאין טעם כמון אלא ריחא כמון.

00:0000:00

AvodahZora 65- Do you have the thousand virgin thing in your religious system?

March 21, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סד עמוד ב

רב יהודה שדר ליה קורבנא

 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סה עמוד א

לאבידרנא ביום אידם, אמר: ידענא ביה דלא פלח לעבודת כוכבים.

רבא אמטי ליה קורבנא לבר שישך ביום אידם, אמר: ידענא ביה דלא פלח לעבודת כוכבים.

אזל אשכחיה דיתיב עד צואריה בוורדא וקיימן זונות ערומות קמיה,

א"ל: אית לכו כה"ג לעלמא דאתי?

א"ל: דידן עדיפא טפי מהאי.

א"ל: טפי מהאי מי הוה?

 א"ל: אתון איכא עלייכו אימתא דמלכותא, אנן לא תיהוי עלן אימתא דמלכותא.

א"ל: אנא מיהא מאי אימתא דמלכותא איכא עלי?

עד דיתבי אתא ההוא פריסתקא דמלכא, א"ל: קום דקבעי לך מלכא.

כי נפיק ואזיל, א"ל: עינא דבעי למיחזי לכו בישותא תיפקע, א"ל רבא: אמן, פקע עיניה דבר שישך. אמר רב פפי, איבעי ליה למימרא ליה מהאי קרא: +תהלים מה+ בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר. אמר ר"נ בר יצחק, איבעי ליה למימרא ליה מהכא: +ישעיה סד+ עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו.

00:0000:00

AvodahZora 64- Ger Toshav- Can a person who does not believe in idols nullify them?

March 20, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סד עמוד ב

 

הדור יתבו וקמיבעיא להו: גר תושב מהו שיבטל עבודת כוכבים? דפלח מבטיל, דלא פלח לא מבטיל, או דלמא כל דבר מיני' מבטיל, והאי בר מיניה הוא? אמר להו רב נחמן: מסתברא, דפלח מבטיל, דלא פלח לא מבטיל.

00:0000:00

AvodahZora 63- Mixed Motivations, hired to destroy or fix the bad situation- Fireman, Cat Mouse

March 19, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סג עמוד ב

יתיב רב נחמן ועולא ואבימי בר פפי ויתיב רבי חייא בר אמי גבייהו, ויתבי וקא מיבעיא להו: שכרו לשבור ביין נסך, מהו? מי אמרינן: כיון דרוצה בקיומו אסור, או דלמא כל למעוטי תיפלה שפיר דמי? אר"נ: ישבור ותבא עליו ברכה. לימא מסייע ליה: אין עודרין עם העובד כוכבים בכלאים,

 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סד עמוד א

אבל עוקרין עמו, כדי למעוטי את התיפלה;

00:0000:00

AvodahZora 62- Disposal of the forbidden wheat, contrast idol worship with Chometz

March 18, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סב עמוד א

/מתני'/. השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך - שכרו אסור.

 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סב עמוד ב

דההוא גברא דאגר ארביה לסתם יינן, יהבו ליה חיטי באגרא, אתא לקמיה דרב חסדא, א"ל: זיל קלינהו וקברינהו (בקברי) +מסורת הש"ס: [בי קברי]+ ולימא ליה: בדרינהו! אתו בהו לידי תקלה. וליקלינהו וליבדרינהו! דלמא מזבלי בהו.

00:0000:00

AvodahZora 61- The Yotzei Vnichnas Mashgiach Principle, window, video camera, date palm

March 17, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סא עמוד א

מתני'. המטהר יינו של עובד כוכבים, ונותנו ברשותו (ובבית) +מסורת הש"ס: [בבית]+ הפתוח לרשות הרבים, בעיר שיש בה עובדי כוכבים וישראלים - מותר, בעיר שכולה עובדי כוכבים - אסור, עד שישב ומשמר. ואין השומר - צריך להיות יושב ומשמר, אע"פ שהוא יוצא ונכנס - מותר.

גמ'. בעיר שכולה עובדי כוכבים נמי, והאיכא רוכלין המחזירין בעיירות! אמר שמואל: בעיר שיש לה דלתים ובריח. אמר רב יוסף: וחלון כרה"ר דמי, ואשפה כרה"ר דמי, ודיקלא כרה"ר דמי. פסיק רישיה - פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אסר, וחד שרי. מאן דאסר, למה ליה דסליק התם; ומאן דשרי, זימנא דאבדה ליה בהמה וסליק לעיוני בתרה.

00:0000:00

AvodahZora 60- Wine designated as collateral on a loan, one seal might not be enough

March 16, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ס עמוד ב

מתני'. עובד כוכבים שנמצא עומד בצד הבור של יין, אם יש לו מלוה עליו - אסור, אין לו מלוה עליו - מותר.

גמ'. אמר שמואל: והוא שיש לו מלוה על אותו יין. אמר רב אשי: מתני' נמי דיקא, דתנן: המטהר יינו של עובד כוכבים ונותנו ברשותו, והלה כותב לו התקבלתי ממך מעות - מותר; אבל אם ירצה ישראל להוציאו ואין מניחו עד שיתן לו מעותיו, זה היה מעשה בבית שאן ואסרו; טעמא דאין מניחו, הא מניחו שרי, ש"מ: מלוה על אותו יין בעינן, ש"מ.

00:0000:00

AvodahZora 59- A Mistaken Ruling Must be Corrected- Betzer isn’t Botzra

March 15, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נח עמוד ב

ר"ל איקלע לבצרה, חזא ישראל דקאכלי פירי דלא מעשרי ואסר להו, חזא מיא דסגדי להו עובדי כוכבים ושתו ישראל ואסר להו, אתא לקמיה דרבי יוחנן א"ל: אדמקטורך עלך זיל הדר, בצר לאו היינו בצרה, ומים של רבים אין נאסרין. רבי יוחנן לטעמיה,

 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נט עמוד א

דא"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק: מים של רבים אין נאסרין. הא דיחיד נאסרין, ותיפוק ליה דהא מחוברין נינהו! לא צריכא, דתלשינהו גלא. סוף סוף אבני הר שנדלדלו נינהו, תסתיים דר' יוחנן דאמר: אסורות! לא צריכא, דטפחינהו בידיה.

00:0000:00

AvodahZora 58- What was the idol worshipper thinking?

March 14, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נח עמוד א

רבי יוחנן בן ארזא ור' יוסי בן נהוראי הוו יתבו וקא שתו חמרא, אתא ההוא גברא, אמרו ליה: תא אשקינן, לבתר דרמא לכסא איגלאי מילתא דעובד כוכבים הוא, חד אסר אפי' בהנאה, וחד שרי אפי' בשתייה. אמר רבי יהושע בן לוי: מאן דאסר שפיר אסר, ומאן דשרי שפיר שרי; מאן דאסר,

 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נח עמוד ב

מימר אמר: סלקא דעתיה דרבנן כי הני שיכרא קא שתו? אלא ודאי האי חמרא הוא ונסכיה; מאן דשרי שפיר שרי, מימר אמר: ס"ד דרבנן כי הני חמרא קא שתו, וא"ל לדידי תא אשקינן? אלא ודאי שיכרא הוא קא שתו ולא נסכיה. והא קא חזי! בליליא. והא קא מרח ליה! בחדתא. והא קא נגע ביה בנטלא, וה"ל מגע עובד כוכבים שלא בכוונה ואסור! לא צריכא דקא מוריק אורוקי, וה"ל כחו שלא בכוונה, וכל כחו שלא בכוונה לא גזרו ביה רבנן.

00:0000:00

AvodahZora 57- When the wine was touched indirectly by an idol worshipper, without intent

March 13, 2018

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נז עמוד א

ההוא עובדא דהוה בבירם, דההוא עובד כוכבים דהוה קא סליק בדיקלא ואייתי לוליב', בהדי דקא נחית נגע בראשה דלוליבא בחמרא שלא בכוונה, שרייה רב לזבוניה לעובדי כוכבים. אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב, והא מר הוא דאמר: תינוק בן יומו הוא עושה יין נסך! אמר להו: אימור דאמרי אנא - בשתייה, בהנאה מי אמרי.

00:0000:00