BabaMetzia 69- Ribis Questions, Coins used as a prop, Payment for convincing

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סט עמוד ב

ולא היא, מרא הדרא בעינא וידיע פחתיה, זוזי לא הדרי בעינייהו ולא ידיע פחתיה.

אמר רבא: שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה: הילך ארבעה זוזי ואוזפיה לפלניא זוזי, לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה.

ואמר רבא: שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה: שקיל לך ארבעה זוזי ואמור ליה לפלוני לאוזפן זוזי. מאי טעמא - שכר אמירה קא שקיל.

כי הא דאבא מר בריה דרב פפא הוה שקיל אוגנא דקירא מקיראי, ואמר ליה לאבוה: אוזפינהו זוזי. אמרו ליה רבנן לרב פפא: אכיל בריה דמר רביתא! - אמר להו: כל כי האי רביתא ניכול, לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה. הכא שכר אמירה קא שקיל, ושרי.

00:0000:00

BabaMetzia 68- The investor must pay the borrower something for his work

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סח עמוד א

משנה. אין מושיבין חנוני למחצית שכר, ולא יתן מעות ליקח בהן פירות למחצית שכר, אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל

00:0000:00

BabaMetzia 67- Getting the most from Avak Ribis, it paid back his loan

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סה עמוד ב

משנה. מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים, ואמר לו: אימתי שתרצה הבא מעות וטול את שלך - אסור.

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סז עמוד א

ההיא איתתא דאמרה ליה לההוא גברא: זיל זבין לי ארעא מקריביי. אזל זבן לה. אמר ליה: אי הוו לי זוזי מהדרת לה ניהלי? - אמר ליה: את ונוולא אחי. אמר רבה בר רב הונא: כל את ונוולא אחי אמר, סמכא דעתיה, ולא גמר ומקני.

ארעא הדרה, פירי מאי? רבית קצוצה הוו - ויוצאין בדיינין, או דילמא כי אבק רבית הוו, ואין יוצאין? - אמר רבה בר רב הונא: מסתברא, כי אבק רבית הוו, ואין יוצאין בדיינין.

00:0000:00

BabaMetzia 66- Flattery is not a condition

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סה עמוד ב

ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה שלא באחריות, חזייה דהוה קא עציב. אמר ליה: אמאי עציבת? אי טרפו לה מינך - מגבינא לך שופרא, שבחא, ופירי. אמר אמימר:

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סו עמוד א

פטומי מילי בעלמא הוא.

ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו, אנגיד ואתנח. אמרה ליה: אמאי קא מתנחת? אי קיימת - דידך אנא. - אמר רב זביד: פטומי מילי בעלמא הוא.

00:0000:00

BabaMetzia 65- Paying more for a later payment date, Ribis

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סה עמוד א

משנה. מרבין על השכר ואין מרבין על המכר. כיצד? השכיר לו את חצרו, ואמר לו: אם מעכשיו אתה נותן לי - הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה, ואם של חודש בחודש - סלע לחודש, מותר. מכר לו את שדהו, ואמר לו: אם מעכשיו אתה נותן לי - הרי היא שלך באלף זוז, אם לגורן בשנים עשר מנה - אסור.

גמרא. מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא? - רבה ורב יוסף, דאמרי תרוייהו: שכירות אינה משתלמת אלא בסוף, והאי כיון דלא מטא זמניה למיגבא - לאו אגר נטר ליה, משווא הוא דהכי שויא, והאי דקאמר ליה אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה - אוזולי הוא דקא מוזיל גביה. סיפא, כיון דזביני נינהו ובעי למשקל דמי מעכשיו, הלכך אגר נטר ליה הוא, ואסור.

אמר רבא: דקו בה רבנן בהא מילתא ואוקמוה אקרא +ויקרא כ"ה+ כשכיר שנה בשנה, שכירות של שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה אחרת.

00:0000:00

BabaMetzia 64- Paying for benefit, so that it doesn’t look like Ribis

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סד עמוד ב

משנה. המלוה את חבירו לא ידור בחצרו חנם, ולא ישכור ממנו בפחות מפני שהוא רבית.

גמרא. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: אף על פי שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו - אינו צריך להעלות לו שכר, הלוהו ודר בחצירו - צריך להעלות לו שכר. - מאי קא משמע לן? תנינא: המלוה את חבירו לא ידור בחצירו חנם, ולא ישכור ממנו בפחות - מפני שהוא רבית! - אי ממתניתין הוה אמינא: הני מילי - בחצר דקיימא לאגרא, וגברא דעביד למיגר. אבל חצר דלא קיימא לאגרא, וגברא דלא עביד למיגר - אימא לא, קא משמע לן.

רב יוסף בר חמא תקיף עבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי ועביד בהו עבידתא. אמר ליה רבא בריה: מאי טעמא עביד מר הכי

אמר ליה: אנא כי הא דרב דניאל בר רב קטינא אמר רב סבירא לי, דאמר: התוקף עבדו של חבירו ועשה בו מלאכה - פטור,

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סה עמוד א

דניחא ליה דלא נסתרי עבדיה. - אמר ליה: הני מילי - היכא דלא מסיק ביה זוזי. מר, כיון דמסיק בהו זוזי - מחזי כרבית. דאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: אף על פי שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו - אינו צריך להעלות לו שכר, הלוהו ודר בחצירו - צריך להעלות לו שכר. - אמר ליה: הדרי בי.

00:0000:00

BabaMetzia 63- When Commodities Rise in Price, Ribis Considerations

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סג עמוד א

דתני רבי אושעיא: הרי שהיה נושה בחבירו מנה, והלך ועמד על גורנו, ואמר: תן לי מעותי שאני רוצה ליקח בהן חטין. ואמר לו: חטין יש לי שאני נותן לך, צא ועשאן עלי כשער של עכשיו. הגיע זמן חטין למכור, אמר לו: תן לי חטין, שאני רוצה למוכרן וליקח בהן יין, אמר לו: יש לי יין שאני נותן לך, צא ועשאן עלי כשער של עכשיו. הגיע זמן יין למכור, ואמר לו: תן לי ייני, שאני רוצה למוכרו וליקח בו שמן. אמר לו: שמן יש לי שאני נותן לך, צא ועשהו עלי כשער של עכשיו. כולם, אם יש לו - מותר, אין לו - אסור.

00:0000:00

BabaMetzia 62- Ribis needs to be returned- What happens when there is only one jug of water?

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סא עמוד ב

אמר רבי אלעזר: רבית קצוצה - יוצאה בדיינין, אבק רבית - אינה יוצאה בדיינין.

אמר רב נחמן בר יצחק: מאי טעמא דרבי אלעזר דאמר קרא

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סב עמוד א

+ויקרא כ"ה+ וחי אחיך עמך - אהדר ליה כי היכי דניחי. ורבי יוחנן, האי וחי אחיך עמך מאי עביד ליה? - מבעי ליה לכדתניא: שנים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם - מתים, ואם שותה אחד מהן - מגיע לישוב. דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: וחי אחיך עמך - חייך קודמים לחיי חבירך.

00:0000:00

BabaMetzia 61- Hashem Knows- Ribis, Tzitzis, Kosher

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סא עמוד ב

אמר רבא: למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברבית, יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלות?

אמר הקדוש ברוך הוא: אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור - אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם לישראל ברבית, וממי שטומן משקלותיו במלח, וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא.

רבינא איקלע לסורא דפרת. אמר ליה רב חנינא מסורא דפרת לרבינא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי? - אמר ליה: אמר הקדוש ברוך הוא: אני הוא שהבחנתי בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור, אני עתיד ליפרע ממי שמערב קרבי דגים טמאין בקרבי דגים טהורין, ומוכרן לישראל. -

אמר ליה: אנא המעלה קא קשיא לי, מאי שנא הכא המעלה דכתב רחמנא? - אמר ליה: לכדתנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל: אמר הקדוש ברוך הוא: אילמלא (לא) העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה, שאין מטמאין בשרצים - דיי. - אמר ליה: ומי נפיש אגרייהו טפי מרבית ומציצית וממשקלות? - אמר ליה: אף על גב דלא נפיש אגרייהו טפי, מאיסי למכלינהו.

00:0000:00

BabaMetzia 60- Integrity in Commerce

December 5, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב

משנה. אין מערבין פירות בפירות

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ס עמוד א

אין מערבין שמרי יין ביין, אבל נותן לו את שמריו.

מי שנתערב מים ביינו לא ימכרנו בחנות, אלא אם כן הודיעו. ולא לתגר אף על פי שהודיעו, שאינו אלא לרמות בו.

מקום שנהגו להטיל מים ביין - יטילו.

התגר נוטל מחמש גרנות ונותן לתוך מגורה אחת, מחמש גתות ונותן לתוך פיטום אחד, ובלבד שלא יהא מתכוין לערב.

00:0000:00