Sanhedrin 28- Can a Chasan say testimony for his Kallah?

August 13, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כח עמוד ב

אמר רבה בר בר חנה: מעיד אדם לאשתו ארוסה. אמר רבינא: לא אמרן אלא לאפוקי מינה, אבל לעיולי לה - לא מהימן. ולא היא, לא שנא לאפוקי ולא שנא לעיולי - לא מהימן.

מאי דעתיך - כדאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מטמאה לו, מתה - אינו יורשה, מת הוא - גובה כתובתה. התם - בשארו תלה רחמנא, אכתי לאו שארו היא. הכא - משום איקרובי דעתא הוא, והא איקרבא דעתיה לגבה.

00:0000:00

Sanhedrin 27- Who is a relative, As a witness or as a judge?

August 12, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כז עמוד ב

משנה. ואלו הן הקרובין: אחיו, ואחי אביו, ואחי אמו, ובעל אחותו, ובעל אחות אביו, ובעל אחות אמו, ובעל אמו, וחמיו, וגיסו. הן ובניהן וחתניהן, וחורגו לבדו.

אמר רבי יוסי: זו משנת רבי עקיבא. אבל משנה ראשונה: דודו, ובן דודו, וכל הראוי ליורשו, וכל הקרוב לו באותה שעה.

היה קרוב ונתרחק - הרי זה כשר.

האוהב והשונא. אוהב - זה שושבינו, שונא - כל שלא דבר עמו שלשה ימים באיבה. אמרו לו: לא נחשדו ישראל על כך.

00:0000:00

Sanhedrin 26- Evading Arbitrary Type Taxation of Talmudic Times, Shemita Planting to Taxation, The Chizkiya Resistance to Subservience

August 11, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כה עמוד ב

אמר רב יהודה: סתם רועה - פסול, סתם גבאי - כשר. אבוה דרבי זירא עבד גביותא תליסר שנין, כי הוה אתי ריש נהרא למתא, כי הוה חזי רבנן אמר להו: +ישעיהו כ"ו+ לך עמי בא בחדריך. כי הוה חזי אינשי דמתא אמר: ריש נהרא אתא למתא, והאידנא נכיס אבא לפום ברא וברא לפום אבא.

 

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כו עמוד א

ומיגנזו כולי עלמא, כי אתי, אמר ליה: ממאן נבעי? כי ניחא נפשיה אמר להו שקולו תליסר מעי דציירי לי בסדינאי, והדרו ליה לפלניא, דשקלתינהו מיניה ולא איצטריכו לי.

כדמכריז רבי ינאי: פוקו וזרעו בשביעית, משום ארנונא.

 

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כו עמוד ב

אמרו ליה: משירייתך היכא? - אמר: הדרו בי. אמרו ליה: אם כן אחוכי קא מחייכת בן

+תהלים י"א+ כי השתות יהרסון צדיק מה פעל. רב יהודה ורב עינא, חד אמר: אילו חזקיה וסיעתו נהרסים, צדיק מה פעל? וחד אמר: אילו בית המקדש יהרס, צדיק מה פעל?

תנן: אבן היתה שם מימות נביאים הראשונים ושתייה היתה נקראת.

שהעולם משותת עליהם.

00:0000:00

Sanhedrin 25- Introduction to Gambling Prohibition, and Lotteries

August 10, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כד עמוד ב

משנה. ואלו הן הפסולין - המשחק בקוביא

אמר רבי יהודה: אימתי - בזמן שאין להן אומנות אלא הוא, אבל יש להן אומנות שלא הוא - כשרין.

 

גמרא. משחק בקוביא מאי קא עביד? - אמר רמי בר חמא: משום דהוה אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. רב ששת אמר: כל כי האי גוונא - לאו אסמכתא היא. אלא: לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם. מאי בינייהו? - איכא בינייהו דגמר אומנותא אחריתי. (ותנן) +מסורת הש"ס: דתנן+ אמר רבי יהודה: אימתי - בזמן שאין להן אומנות אלא הוא, אבל יש להן אומנות שלא הוא - (הרי זה) כשרים. אלמא טעמא דמתניתין - משום יישובו של עולם הוא,

אמר רבי יהושע בן לוי: כל מקום שאמר רבי יהודה

 

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כה עמוד א

אימתי ובמה - אינו אלא לפרש דברי חכמים.

והתניא: בין שיש לו אומנות שלא הוא, בין שאין לו אומנות אלא הוא - הרי זה פסול! - ההיא רבי יהודה משום רבי טרפון היא.

00:0000:00

Sanhedrin 24- Two Styles in Parenting and Scholar Interaction- Consider why Zayis-Olive is not in Perek Shira

August 9, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כד עמוד א

אמר רבי אושעיא: מאי דכתיב +זכריה י"א+ ואקח לי (את) שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים, נועם - אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימין זה לזה בהלכה. חובלים - אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה.

 +זכריה ד'+ ויאמר (אלי) אלה [שני] בני היצהר העמדים וגו' ושנים זיתים עליה. יצהר אמר רבי יצחק: אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית, ושנים זיתים עליה - אלו תלמידי חכמים שבבבל שמרורין זה לזה בהלכה כזית.

00:0000:00

Sanhedrin 23- Community Appointed Judges OR Zabla Choosing

August 8, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כג עמוד א

משנה. דיני ממונות בשלשה. זה בורר לו אחד, וזה בורר לו אחד, ושניהן בוררין להן עוד אחד, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: שני דיינין בוררין להן עוד אחד.

גמרא.

זה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד - שניהן בוררין להן עוד אחד.

מאי שנא דעבדי הכי

אמרי במערבא משמיה דרבי זירא: מתוך שזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד, ושניהן בוררין להן עוד אחד - יצא הדין לאמיתו.

00:0000:00

Sanhedrin 22- Honoring the King- Avishag- Divorce was not an option for Dovid, The treasured relationship of husband and wife

August 7, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כב עמוד א

משנה. אין רוכבין על סוסו, ואין יושבין על כסאו, ואין משתמשין בשרביטו, ואין רואין אותו כשהוא מסתפר, ולא כשהוא ערום, ולא כשהוא בבית המרחץ, שנאמר +דברים י"ז+ שום תשים עליך מלך - שתהא אימתו עליך.

 

גמרא. אמר רב יעקב אמר רבי יוחנן: אבישג מותרת לשלמה ואסורה לאדניה. מותרת לשלמה - דמלך היה, ומלך משתמש בשרביטו של מלך. ואסורה לאדניה - דהדיוט הוא.

אבישג מאי היא? דכתיב +מלכים א' א'+ והמלך דוד זקן בא בימים וגו' ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' וכתיב +מלכים א' א'+ ויבקשו נערה יפה וגו' וכתיב +מלכים א' א'+ והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו,

אמרה: נינסבן! אמר לה: אסירת לי. - אמרה ליה: חסריה לגנבא, נפשיה לשלמא נקיט. - אמר להו: קראו לי לבת שבע. וכתיב +מלכים א' א'+ ותבא בת שבע אל המלך החדרה. אמר רב יהודה אמר רב: באותה שעה קינחה בת שבע בשלש עשרה מפות. אמר רב שמן בר אבא: בא וראה כמה קשין גירושין, שהרי דוד המלך התירו לו לייחד, ולא התירו לו לגרש.

 

אמר רבי אליעזר: כל המגרש את אשתו ראשונה - אפילו מזבח מוריד עליו דמעות,

ואמר רבי יוחנן: כל אדם שמתה אשתו ראשונה, כאילו חרב בית המקדש בימיו,

אמר רבי שמואל בר נחמן: לכל יש תמורה, חוץ מאשת נעורים,

מתני לה רב יהודה לרב יצחק בריה: אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה

 

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כב עמוד ב

אמר רב שמואל בר אוניא משמיה דרב: אשה גולם היא, ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי,

תנא: אין איש מת אלא לאשתו, ואין אשה מתה אלא לבעלה.

00:0000:00

Sanhedrin 21- Dovid’s Wives and Family

August 6, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כא עמוד א

משנה. +דברים י"ז+ לא ירבה לו נשים - אלא שמנה עשרה.

גמרא.

מה אני מקיים לא ירבה - דאפילו כאביגיל.

הני שמונה עשרה מנלן? - דכתיב +שמואל ב' ג'+ ויולדו לדוד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלית ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי והשלישי אבשלום בן מעכה והרביעי אדניה בן חגית והחמישי שפטיה בן אביטל והששי יתרעם לעגלה אשת דוד אלה ילדו לדוד בחברון. וקאמר ליה נביא: +שמואל ב' י"ב+ אם מעט ואסיפה לך כהנה וכהנה. כהנה - שית, וכהנה - שית. דהוו להו תמני סרי.

ומי הוו למיכל בני? והכתיב +שמואל ב' ו'+ ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה! - אמר רב חסדא: עד יום מותה - לא היה לה, ביום מותה - היה לה. מכדי, בנים היכא קא חשיב להו - בחברון, ואילו מעשה דמיכל - בירושלים הוה,

אלא אימא: עד אותו מעשה - היה לה, מכאן ואילך - לא היה לה,

ואמר רב יהודה אמר רב: תמר בת יפת תואר היתה, שנאמר +שמואל ב' י"ג+ ועתה דבר - נא (על) +מסורת הש"ס: אל+ המלך כי לא ימנעני ממך. ואי סלקא דעתך בת נישואין הואי - אחתיה מי הוה שריא ליה? אלא שמע מינה בת יפת תואר היתה.

באותה שעה גזרו

 

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כא עמוד ב

על הייחוד, ועל הפנויה. -

ואמר רבי יצחק: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה - שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם. כתיב +דברים י"ז+ לא ירבה לו נשים, אמר שלמה: אני ארבה ולא אסור, וכתיב +מלכים א' י"א+ ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו.

00:0000:00

Sanhedrin 20- Mystery Text- In the Story of Dovid and Avner, When were the people convinced?

August 5, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כ עמוד א

משנה. מת לו מת - אינו יוצא מפתח פלטרין שלו. רבי יהודה אומר: אם רוצה לצאת אחר המיטה - יוצא, שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיטתו של אבנר, שנאמר +שמואל ב' ג+ והמלך דוד הלך אחר המטה - אמרו לו: לא היה הדבר אלא לפייס את העם,

גמרא.

שנאמר +שמואל ב' ג'+ וידעו כל העם וכל ישראל כי לא היתה מהמלך להמית את אבנר.

דרש רבא: מאי דכתיב +שמואל ב' ג+ ויבא כל העם להברות את דוד, כתיב להכרות וקרינן להברות, בתחלה - להכרותו, ולבסוף - להברותו.

00:0000:00

Sanhedrin 19- Shimon ben Shatach Confronts King Yanai

August 4, 2017

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף יט עמוד א

מלך לא דן כו'. אמר רב יוסף: לא שנו אלא מלכי ישראל, אבל מלכי בית דוד - דן ודנין אותן, דכתיב +ירמיהו כ"א+ בית דוד כה אמר ה' דינו לבקר משפט. ואי לא דיינינן ליה - אינהו היכי דייני? והכתיב +צפניה ב'+ התקוששו וקושו, ואמר ריש לקיש: קשט עצמך ואחר כך קשט אחרים. אלא מלכי ישראל מאי טעמא לא? - משום מעשה שהיה. דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא, אמר להו שמעון בן שטח לחכמים: תנו עיניכם בו, ונדוננו. שלחו ליה: עבדך קטל נפשא. שדריה להו. שלחו ליה: תא אנת נמי להכא, +שמות כ"א+ והועד בבעליו, אמרה תורה: יבא בעל השור ויעמוד על שורו. אתא ויתיב. אמר ליה שמעון בן שטח: ינאי המלך! עמוד על רגליך ויעידו בך. ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד, שנאמר +דברים י"ט+ ועמדו שני האנשים אשר להם הריב וגו'. אמר לו: לא כשתאמר אתה, אלא כמה שיאמרו חבריך.

 

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף יט עמוד ב

נפנה לימינו - כבשו פניהם בקרקע, נפנה לשמאלו - וכבשו פניהם בקרקע. אמר להן שמעון בן שטח: בעלי מחשבות אתם, יבא בעל מחשבות ויפרע מכם. מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע, ומתו, באותה שעה אמרו: מלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו.

00:0000:00