BabaMetzia 111- Paying workers on time

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קי עמוד ב

שכיר לילה גובה כל היום, שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיא עמוד א

אמר רבה בר רב הונא: הני שוקאי דסורא לא עברי משום בל תלין. מידע ידעי דעל יומא דשוקא סמיכי, אבל משום בל תשהא - ודאי עובר.

אמר רב: שכיר שעות דיום - גובה כל היום, שכיר שעות דלילה - גובה כל הלילה.

משנה. אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים - יש בו משום +דברים כד+ ביומו תתן שכרו, ויש בו משום לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר. אימתי - בזמן שתבעו, לא תבעו - אינו עובר עליו.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיב עמוד א

לכדתניא: +דברים כ"ד+ ואליו הוא נשא את נפשו, מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה - לא על שכרו? דבר אחר: ואליו הוא נשא את נפשו - כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו. רב הונא ורב חסדא, חד אמר: נפשו של גזלן, וחד אמר: נפשו של נגזל.

00:0000:00

BabaMetzia 110- Who is Muchzak on the third year of produce?

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קי עמוד א

 

ההוא שטרא דהוה כתיב ביה שנין סתמא, מלוה אמר: שלש, לוה אמר: שתים. קדים מלוה ואכלינהו לפירי. מי נאמן? רב יהודה אמר: קרקע בחזקת בעליה קיימא, רב כהנא אמר: פירות בחזקת אוכליהן קיימי. והלכתא כוותיה דרב כהנא, דאמר: פירות בחזקת אוכליהן (קיימי). - והא קיימא לן דהלכתא כוותיה דרב נחמן, דאמר: קרקע בחזקת בעליה עומדת! - התם מילתא דלא עבידא לאיגלויי היא, הכא - מילתא דעבידא לאיגלויי היא, ואטרוחי בי דינא תרי זמני לא מטרחינן.

00:0000:00

BabaMetzia 109- Short term deal, Considerations

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קט עמוד א

 

משנה. המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות - לא יזרענה פשתן, ואין לו בקורות שקמה. קיבלה הימנו לשבע שנים - שנה ראשונה יזרענה פשתן, ויש לו בקורות שקמה.

 

גמרא. אמר אביי: בקורות שקמה - אין לו, בשבח שקמה - יש לו. ורבא אמר: אפילו בשבח שקמה נמי אין לו.

רב פפא קביל ארעא לאספסתא, קדחו בה תאלי. כי קא מסתלק אמר להו: הבו לי שבחא! אמר ליה רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא: אלא מעתה, דיקלא ואלים - הכי נמי דבעי מר שבחיה? - אמר ליה: התם לאו אדעתא דהכי נחית, אנא הכא אדעתא דהכי נחיתנא. כמאן - כאביי, דאמר: בשבח שקמה יש לו? אפילו תימא כרבא, התם - לית ליה פסידא, הכא - איכא פסידא. - אמר ליה: מאי פסדתיך - ידא דאספסתא, שקול ידא דאספסתא וזיל!

00:0000:00

BabaMetzia 108- The beneficiaries have to help out in irrigation, drainage, and electricity costs

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קח עמוד א

 

אמר רב יהודה: לכריא דנהרא - תתאי מסייעי עילאי, עילאי לא מסייעי תתאי. וחילופא במיא דמיטרא. תניא נמי הכי: חמש גנות המסתפקות מים ממעין אחד, ונתקלקל המעיין - כולם מתקנות עם העליונה. נמצאת התחתונה מתקנת עם כולן, ומתקנת לעצמה. וכן חמש חצרות שהיו מקלחות מים לביב אחד ונתקלקל הביב - כולן מתקנות עם התחתונה, נמצאת העליונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה.

00:0000:00

BabaMetzia 107- Ayin Horah Considerations, Close by and discreet is best

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קז עמוד א

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן: רבין אחי, לא תזבין ארעא דסמיכא למתא, דאמר רבי אבהו אמר רב הונא אמר רב: אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה. - איני? והא אשכחינהו רבי אבא לתלמידיה דרב, אמר להו: מאי אמר רב בהני קראי +דברים כ"ח+ ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך? ואמרו ליה, הכי אמר רב: ברוך אתה בעיר - שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת, ברוך אתה בשדה - שיהו נכסיך קרובים לעיר, ברוך אתה בבאך - שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעת ביאתך מן הדרך, ברוך אתה בצאתך - שיהו צאצאי מעיך כמותך.

ואמר להו: רבי יוחנן לא אמר הכי, אלא: ברוך אתה בעיר - שיהא בית הכסא סמוך לשולחנך, אבל בית הכנסת לא. ורבי יוחנן לטעמיה דאמר: שכר פסיעות יש.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קז עמוד ב

לא קשיא; הא - דמהדר ליה שורא ורתקא, הא - דלא מהדר ליה שורא ורתקא.

00:0000:00

BabaMetzia 106- Agricultural Machlokes Between Rashi and the Rambam

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קו עמוד ב

משנה. המקבל שדה מחבירו לזרעה שעורים - לא יזרענה חטים, חטים - יזרענה שעורים, רבן שמעון בן גמליאל אוסר. תבואה - לא יזרענה קטנית, קטנית - יזרענה תבואה, ורבן שמעון בן גמליאל אוסר.

גמרא. אמר רב חסדא: מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל - דכתיב +צפניה ג'+ שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קז עמוד א

דתתבור ארעיה

00:0000:00

BabaMetzia 105- Is the worker on a flat fee rental, or on a percentage deal?

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קד עמוד א

אמר רב פפא: הני תרתי מתניתא קמייתא משכחת לה בין בחכרנותא בין בקבלנותא, מכאן ואילך, דאיתא בקבלנותא - ליתא בחכרנותא, ודאיתא בחכרנותא - ליתא בקבלנותא.

משנה. המקבל שדה מחבירו והובירה - שמין אותה כמה ראויה לעשות, ונותן לו. שכך כותב לו: אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קה עמוד א

משנה. המקבל שדה מחבירו ולא רצה לנכש, ואמר לו: מה איכפת לך? הואיל ואני נותן לך את חכירך. אין שומעין לו, מפני שיכול לומר לו: למחר אתה יוצא ממנה, ומעלת לפני עשבים.

משנה. המקבל שדה מחבירו ולא עשתה, אם יש בה כדי להעמיד כרי - חייב לטפל בה.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קה עמוד ב

משנה. המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה, אם מכת מדינה היא - מנכה לו מן חכורו, אם אינה מכת מדינה - אין מנכה לו מן חכורו.

00:0000:00

BabaMetzia 104- Did you articulate the reason you are doing the deal?

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קג עמוד ב

משנה. המקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין או בית האילן, יבש המעין ונקצץ האילן - אינו מנכה לו מן חכורו. אם אמר לו חכור לי שדה בית השלחין זו או שדה בית האילן זה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מן חכורו.

 

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קד עמוד א

שמא בעלמא אמרי לך. מי לא תניא: האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך, אף על פי שאין בו אלא לתך - הגיעו, שלא מכר לו אלא שמא, והוא דמתקרי בית כור. כרמא אני מוכר לך אף על פי שאין בו גפנים - הגיעו, שלא מכר לו אלא שמא, והוא דמתקרי כרמא. פרדס אני מוכר לך אף על פי שאין בו רמונים - הגיעו, שלא מכר לו אלא שמא, והוא דמתקרי פרדסא. אלמא אמר ליה: שמא בעלמא אמרי לך,

 רבינא אמר: אידי ואידי דאמר ליה מחכיר לחוכר, מדקאמר זה - מכלל דקאי בגוה עסקינן, בית השלחין למה ליה למימר? דקאמר ליה: בית השלחין כדקיימא השתא.

00:0000:00

BabaMetzia 103- Did you articulate your terms?

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קג עמוד א

משנה. המשכיר בית לחבירו ונפל - חייב להעמיד לו בית. היה קטן - לא יעשנו גדול, גדול - לא יעשנו קטן, אחד - לא יעשנו שנים, שנים - לא יעשנו אחד. לא יפחות מן החלונות ולא יוסיף עליהם, אלא מדעת שניהם.

 

גמרא. היכי דמי?

כי אתא רבין אמר ריש לקיש: דאמר ליה בית כזה אני משכיר לך. - ואכתי מאי למימרא? - לא צריכא דקאי אגודא דנהרא. מהו דתימא: מאי כזה - דקאי אגודא דנהרא, קא משמע לן.

00:0000:00

BabaMetzia 102- Tenant is obligated in Mezuza, and leaves it for next tenant

January 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קא עמוד ב

משנה. המשכיר בית לחבירו, המשכיר חייב בדלת, בנגר ובמנעול, ובכל דבר שמעשה אומן. אבל דבר שאינו מעשה אומן - השוכר עושהו.

 

גמרא. תנו רבנן: המשכיר בית לחבירו - משכיר חייב להעמיד לו דלתות, לפתוח לו חלונות, לחזק לו תקרה, לסמוך לו קורה. ושוכר חייב לעשות לו סולם, לעשות לו מעקה, לעשות לו מרזב, ולהטיח את גגו. בעו מיניה מרב ששת: מזוזה על מי? - מזוזה? האמר רב משרשיא: מזוזה חובת הדר היא! אלא מקום מזוזה על מי? - אמר להו רב ששת: תניתוה, דבר שאין מעשה אומן - השוכר עושהו, והאי נמי לאו מעשה אומן הוא, אפשר הוא

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קב עמוד א

בגובתא דקניא. תנו רבנן: המשכיר בית לחבירו - על השוכר לעשות לו מזוזה, וכשהוא יוצא - לא יטלנה בידו ויוצא. ומנכרי - נוטלה בידו ויוצא. ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא, וקבר אשתו ושני בניו. - מעשה לסתור? אמר רב ששת: ארישא.

00:0000:00