BabaBasra 50- Will damage make a Chazaka? The case of a husband and others

March 13, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נ עמוד ב

 

ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו. והאמר רב: אשת איש צריכה למחות, במאן? אילימא באחר, והאמר רב: אין מחזיקין בנכסי אשת איש! אלא לאו בבעל! אמר רבא: לעולם בבעל, וכגון שחפר בה בורות, שיחין ומערות. והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אין חזקה לנזקין! אימא: אין דין חזקה לנזקין. אי בעית אימא: לאו איתמר עלה, רב מרי אמר: בקוטרא, רב זביד אמר: בבית הכסא

00:0000:00

BabaBasra 49- Husband cannot have a Chazaka in his wife’s property

March 12, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מט עמוד א

 

ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו וכו'. פשיטא, כיון דאית ליה לפירא - פירא הוא דקאכיל! לא צריכא, דכתב לה: דין ודברים אין לי בנכסייך. וכי כתב לה מאי הוי? והתניא, האומר לחבירו: דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקות ממנה - לא אמר כלום! אמרי לה דבי רבי ינאי: מתניתין - בכותב לה ועודה ארוסה

00:0000:00

BabaBasra 48- Forcing Kiddushin on the man who wants to break off

March 11, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מח עמוד ב

 

ואמר אמימר: תליוה וקדיש - קדושיו קדושין. מר בר רב אשי אמר: באשה ודאי קדושין לא הוו, הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו עמו שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה. אמר ליה רבינא לרב אשי: תינח דקדיש בכספא, קדיש בביאה מאי איכא למימר? אמר ליה: שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.

00:0000:00

BabaBasra 47- Forcibly Agreeable

March 10, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מז עמוד ב

אמר רב הונא: תליוהו וזבין - זביניה זביני; מ"ט? כל דמזבין איניש, אי לאו דאניס לא הוה מזבין, ואפילו הכי זביניה זביני. ודילמא שאני אונסא דנפשיה מאונסא דאחריני! אלא כדתניא:

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מח עמוד א

+ויקרא א'+ יקריב אותו - מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו? תלמוד לומר: לרצונו, הא כיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ודלמא שאני התם, דניחא ליה דתיהוי ליה כפרה! ואלא מסיפא: וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ודלמא שאני התם, דמצוה לשמוע דברי חכמים! אלא סברא הוא, אגב אונסיה גמר ומקנה

00:0000:00

BabaBasra 46- The Lonely Raincoat, Can you use it?

March 9, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מו עמוד א

ת"ר: נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן - הרי זה ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו, בבית האבל או בבית המשתה - הרי זה לא ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו.

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?

אמר רב: הוה יתיבנא קמיה דחביבי, ואמר לי: וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי?

אמר רב חייא בריה דר"נ: לא שנו אלא הוא, אבל אשתו ובניו - לא.

והוא נמי - לא אמרן אלא דא"ל טלית סתם, אבל טליתך - לא, האי לאו טלית דידיה הוא.

00:0000:00

BabaBasra 45- Advice to a craftsman who buys the type of item he generally repairs

March 8, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מה עמוד א

אומן אין לו חזקה וכו'. אמר רבה: ל"ש אלא שמסר לו בעדים, אבל מסר לו שלא בעדים, מתוך שיכול לומר לו לא היו דברים מעולם, כי אמר ליה נמי לקוחה היא בידי - מהימן. אמר ליה אביי: אי הכי, אפילו בעדים נמי, מתוך שיכול לומר לו החזרתיו לך, כי אמר ליה לקוחה היא בידי מהימן! אמר ליה רבה: מי סברת

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מה עמוד ב

המפקיד אצל חבירו בעדים - אינו צריך להחזיר לו בעדים

00:0000:00

BabaBasra 44- Achrayus Relationship- The seller took responsibility OR he is an interested party because of a lien

March 7, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מג עמוד ב

 תנו רבנן: מכר לו בית, מכר לו שדה - אין מעיד לו עליה, מפני שאחריותו עליו; מכר לו פרה, מכר לו טלית - מעיד לו עליה, מפני שאין אחריותו עליו. מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מד עמוד א

אלא כדרבין בר שמואל, דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל: המוכר שדה לחבירו שלא באחריות - אין מעיד לו עליה, מפני שמעמידה בפני בעל חובו; ודוקא בית או שדה, אבל פרה וטלית,

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מד עמוד ב

 ומטלטלי לבע"ח לא משתעבדי,

00:0000:00

BabaBasra 43- Can a partner be a witness? The shul I can’t daven in

March 6, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מב עמוד ב

אמר שמואל: השותפין

ומעידין זה על זה,

ומעידין זה לזה.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מג עמוד א

אמאי? נוגעין בעדותן הן! הכא במאי עסקינן - דכתב ליה: דין ודברים אין לי על שדה זו. וכי כתב לו מאי הוי?

כשקנו מידו.

דקביל עליה אחריות. אחריות

אחריות דאתיא ליה מחמתיה.

בני עיר שנגנב ספר תורה שלהן - אין דנין בדייני אותה העיר, ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר; ואם איתא, ליסלקו בי תרי מינייהו ולידיינו! שאני ס"ת, דלשמיעה קאי.

00:0000:00

BabaBasra 42- Chazaka, 3 ways to use the word

March 5, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מב עמוד א

 

מתני'. האומנין, והשותפין, והאריסין, והאפוטרופין - אין להם חזקה. לא לאיש חזקה בנכסי אשתו, ולא לאשה חזקה בנכסי בעלה; ולא לאב בנכסי הבן, ולא לבן בנכסי האב. במה דברים אמורים - במחזיק, אבל בנותן מתנה, והאחין שחלקו, והמחזיק בנכסי הגר - נעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה.

00:0000:00

BabaBasra 41- Chazaka without a claim

March 4, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מא עמוד א

 

מתני'. כל חזקה שאין עמה טענה - אינה חזקה. כיצד? אמר לו: מה אתה עושה בתוך שלי? והוא אמר לו: שלא אמר לי אדם דבר מעולם - אינה חזקה; שמכרת לי, שנתת לי במתנה, אביך מכרה לי, אביך נתנה לי במתנה - הרי זו חזקה. והבא משום ירושה - אינו צריך טענה.

 

גמ'. פשיטא! מהו דתימא: האי גברא מיזבן זבנה ליה האי ארעא, ושטרא הוה ליה ואירכס, והאי דקאמר הכי, סבר: אי אמינא מיזבן זבנה לי האי ארעא, אמרי לי אחוי שטרך, הלכך לימא ליה אנן: דלמא שטרא הוה לך ואירכס, כגון זה +משלי ל"א+ פתח פיך לאלם הוא, קמ"ל. (ענ"ב סימן) רב ענן שקל בידקא בארעיה, אזל הדר גודא בארעיה דחבריה; אתא לקמיה דרב נחמן, א"ל: זיל הדר. והא אחזיקי לי! אמר ליה: כמאן? כר' יהודה ור' ישמעאל דאמרי: כל בפניו לאלתר הוי חזקה, לית הלכתא כוותייהו. א"ל: והא אחיל, דאתא וסייע בגודא בהדאי! אמר ליה: מחילה בטעות היא, את גופך אי הוה ידעת לא עבדת, כי היכי דאת לא הוה ידעת, הוא נמי לא הוה ידע.

00:0000:00