BabaBasra 33- Restoring the tree to the closer relative, even the fruit must be returned

February 24, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לג עמוד א

קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא, רב אידי בר אבין אמר: אנא קריבנא טפי, וההוא גברא אמר: אנא קריבנא טפי, לסוף אודי ליה דאיהו קריב טפי, אוקמה רב חסדא בידיה.

א"ל: ליהדר לי פירי דאכל מההוא יומא עד השתא,

אמר: זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא? אמאן קא סמיך מר? אהאי, הא קאמר: דאנא מקרבנא טפי.

אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא,

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לג עמוד ב

כיון דאודי - אודי.

00:0000:00

BabaBasra 32- How strong is a document that isn’t valid? for land or money

February 23, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לב עמוד א

ההוא דאמר לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא? א"ל: מינך זבינתה והא שטרא,

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לב עמוד ב

אמר ליה: שטרא זייפא הוא; גחין לחיש ליה לרבה: אין, שטרא זייפא הוא, מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס, ואמינא: אינקיט האי בידאי כל דהו; אמר רבה: מה לו לשקר? אי בעי אמר ליה שטרא מעליא הוא.

אמר ליה רב יוסף: אמאי סמכת? אהאי שטרא, האי שטרא חספא בעלמא הוא.

ההוא דאמר לחבריה: הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא, א"ל: שטרא זייפא הוא; גחין לחיש ליה לרבה: אין, שטרא זייפא, מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס, ואמינא: אינקיט האי בידאי כל דהו; אמר רבה: מה לו לשקר? אי בעי אמר ליה שטרא מעליא הוא.

א"ל רב יוסף: אמאי קא סמכת? אהאי שטרא, האי שטרא חספא בעלמא הוא.

אמר רב אידי בר אבין: הלכתא כוותיה דרבה בארעא, והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי; הלכתא כרבה בארעא - דהיכא דקיימא ארעא תיקום, והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי - דהיכא דקיימי זוזי לוקמי.

00:0000:00

BabaBasra 31- Can he revise his claim?

February 22, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לא עמוד א

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, האי אייתי סהדי דאבהתיה היא, והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה - אמר רבה: מה לו לשקר? אי בעי א"ל: מינך זבנתה ואכלתיה שני חזקה. א"ל אביי: מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן.

הדר א"ל: אין, דאבהתך היא, וזבנתה מינך, והאי דאמרי לך דאבהתי - דסמיך לי עלה כדאבהתי;

טוען וחוזר וטוען, או אין טוען וחוזר וטוען?

עולא אמר: טוען וחוזר וטוען, נהרדעי אמרי: אינו טוען וחוזר וטוען.

ומודי עולא, היכא דא"ל: של אבותי ולא של אבותיך - דאינו טוען וחוזר וטוען; והיכא דהוה קאי בי דינא ולא טען, ואתא מאבראי וטען - אינו חוזר וטוען, מאי טעמא? טענתיה אגמריה.

ומודו נהרדעי, היכא דאמר ליה: של אבותי שלקחוה מאבותיך - דחוזר וטוען; והיכא דאישתעי מילי אבראי ולא טען, ואתא לבי דינא וטען - דחוזר וטוען, מאי טעמא? עביד איניש דלא מגלי טענתיה אלא לבי דינא.

אמר אמימר: אנא נהרדעא אנא, וסבירא לי דטוען וחוזר וטוען.

והלכתא: טוען וחוזר וטוען.

00:0000:00

BabaBasra 30- The all encompassing nature of a small town market day- Got bad advice, it is just not fair

February 21, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ל עמוד א

 ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ביתא? א"ל: מינך זבנתיה ואכלתיה שני חזקה. אמר ליה: בשוקי בראי הואי, אמר ליה: והא אית לי סהדי דכל שתא הוה אתית תלתין יומי! א"ל: תלתין יומי בשוקאי הוה טרידנא; אמר רבא: עביד איניש דכל תלתין יומי טריד בשוקא.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ל עמוד ב

 ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא? אמר ליה: מפלניא זבינא ואכלתיה שני חזקה. אמר ליה: פלניא גזלנא הוא, אמר ליה: והא אית לי סהדי דאתאי אימלכי בך, ואמרת לי זיל זבין! אמר ליה: השני נוח לי, הראשון קשה הימנו; אמר רבא: דינא קאמר ליה.

00:0000:00

BabaBasra 29- Abaye and Rova sort out the reasoning for the 3 Year Chazaka

February 20, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כט עמוד א

אמר רבא: שתא קמייתא מחיל איניש, תרתי מחיל, תלת לא מחיל. אמר ליה אביי: אלא מעתה, כי הדרא ארעא, תיהדר לבר מפירי, אלמה אמר רב נחמן: הדרא ארעא והדרי פירי

אלא אמר רבא: שתא קמייתא לא קפיד איניש, תרתי לא קפיד, תלת קפיד. א"ל אביי: אלא מעתה, כגון הני דבי בר אלישיב דקפדי אפילו אמאן דחליף אמיצרא דידהו, הכי נמי דלאלתר הוי חזקה! וכי תימא הכי נמי, אם כן, נתת דבריך לשיעורין

אלא אמר רבא: שתא קמייתא מיזדהר איניש בשטריה, תרתי ותלת מיזדהר, טפי לא מיזדהר. אמר ליה אביי: אלא מעתה, מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה, דאמר ליה: אי מחית באפאי הוה מיזדהרנא בשטראי! דאמר ליה: חברך חברא אית ליה, וחברא דחברך חברא אית ליה.

00:0000:00

Bababasra 28- Introduction to Chazaka by Real Estate, after 3 years he can claim he bought it even without documentation

February 19, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כח עמוד א

מתני'/. חזקת הבתים,

וכל שהוא עושה פירות תדיר - חזקתן שלש שנים מיום ליום,

גמ'. אמר ר' יוחנן, שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים: מנין לחזקה ג' שנים? משור המועד, מה שור המועד כיון שנגח ג' נגיחות - נפק לי' מחזקת תם וקם ליה בחזקת מועד, ה"נ כיון דאכלה תלת שנין - נפק לה מרשות מוכר וקיימא לה ברשות לוקח. אי מה שור המועד עד נגיחה רביעית לא מיחייב, ה"נ עד שנה רביעית לא קיימא ברשותיה! הכי השתא, התם מכי נגח שלש נגיחות הוי מועד,

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כח עמוד ב

ואידך, כי לא נגח מאי לשלם? הכא כיון דאכלה תלת שני קיימא לה ברשותיה.

כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה

00:0000:00

BabaBasra 27- Bikurim must be nurtured from land that he owns

February 18, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כו עמוד ב

אמר עולא: אילן הסמוך למצר בתוך שש עשרה אמה - גזלן הוא, ואין מביאין ממנו בכורים.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כז עמוד א

ת"ש, ר"ע אומר: קרקע כל שהוא חייב בפאה ובבכורים, וכותבין עליו פרוזבול,

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כז עמוד ב

ונקנין עמה נכסים שאין להם אחריות! הכא במאי עסקינן - בחיטי. דיקא נמי, דקתני: כל שהוא, ש"מ.

00:0000:00

BabaBasra 26- Should he cut down a fruit tree that is causing damage?

February 17, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כו עמוד א

מתני'. לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו - אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות, אחד גפנים ואחד כל אילן.

גמ'.

רבא בר רב חנן הוו ליה הנהו דיקלי אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף, הוו אתו צפורי יתבי בדיקלי ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה; א"ל: זיל קוץ, א"ל: והא ארחיקי לי! א"ל: ה"מ לאילנות, אבל לגפנים בעינן טפי. והא אנן תנן: אחד גפנים ואחד כל אילן! א"ל: ה"מ אילן לאילן וגפנים לגפנים, אבל אילן לגפנים בעינן טפי. א"ל: אנא לא קייצנא, דאמר רב: האי דיקלא דטעין קבא - אסור למקצייה, ואמר ר' חנינא: לא שכיב שכחת ברי, אלא דקץ תאנתא בלא זימניה, מר אי ניחא ליה ליקוץ.

00:0000:00

BabaBasra 25- Cemetery distanced from the city- Praying southward even for wealth

February 16, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כה עמוד א

מתני'. מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמשים אמה. אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר; רבי עקיבא אומר: לכל רוח הוא עושה, חוץ ממערבה, ומרחיק חמשים אמה.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כה עמוד ב

אמר רבי יצחק: הרוצה שיחכים - ידרים, ושיעשיר - יצפין, וסימניך: שלחן בצפון ומנורה בדרום; ורבי יהושע בן לוי אמר: לעולם ידרים, שמתוך שמתחכם מתעשר,

00:0000:00

BabaBasra 24- Tree or Chaff near city, cities of Eretz Yisroel in our time

February 15, 2017

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כד עמוד ב

מתני'. מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמש אמה,

ואם העיר קדמה - קוצץ ואינו נותן דמים, ואם אילן קדם - קוצץ ונותן דמים, ספק זה קדם וספק זה קדם - קוצץ ואינו נותן דמים.

גמ'. מאי טעמא? אמר עולא: משום נויי העיר.

ואם העיר קדמה - קוצץ ואינו נותן דמים וכו'. מ"ש גבי בור דקתני: קוצץ ונותן דמים, ומאי שנא הכא דקתני: קוצץ ואינו נותן דמים? אמר רב כהנא: קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא. ומאי קושיא? דלמא שאני הזיקא דרבים מהזיקא דיחיד!

אלא אי איתמר דרב כהנא - אסיפא איתמר: אם האילן קדם - קוצץ ונותן דמים, ולימא להו: הבו לי ברישא דמי והדר איקוץ! אמר רב כהנא: קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא.

ספק זה קדם וספק זה קדם - קוצץ ואינו נותן דמים. מאי שנא מבור דאמרת: לא יקוץ? התם דודאי לאו למיקץ קאי - ספיקו נמי לא אמרינן ליה קוץ, הכא דודאי למיקץ קאי - ספיקו נמי אמרינן ליה קוץ, ואי משום דמי - אמרינן ליה: אייתי ראיה ושקול.

מתני'. מרחיקין את גורן קבוע מן העיר חמשים אמה

00:0000:00