BabaKama 115- Purchasing Stolen Goods

September 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיד עמוד ב

מתני'. המכיר כליו וספריו ביד אחר, ויצא לו שם גניבה בעיר - ישבע לו לוקח כמה נתן ויטול, ואם לאו - לאו כל המנו, שאני אומר: מכרן לאחר ולקחן זה הימנו.

גמ'.

בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו,

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קטו עמוד א

תקנת השוק.

אמר רבא: אם גנב מפורסם הוא, לא עשו בו תקנת השוק.

והא חנן בישא דמפורסם הוה, ועשו בו תקנת השוק! נהי דמפורסם לבישותא, לגניבותא לא מפורסם.

00:0000:00

BabaKama 114- Ownership on a Swarm of Bees

September 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיד עמוד א

וכן נחיל של דבורים, אם נתייאשו - הרי אלו שלו. א"ר יוחנן בן ברוקה; נאמנת אשה, או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה. ומהלך בתוך שדה חבירו להציל את נחילו, ואם הזיק - משלם מה שהזיק, אבל לא יקוץ את סוכו על מנת ליתן את הדמים; ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר: אף קוצץ ונותן את הדמים.

00:0000:00

BabaKama 113- Taxation, and The Law of the Land

September 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג עמוד א

מתני'. אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבאין, ואין נוטלין מהם צדקה, אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק.

גמ'. תנא: אבל נותן לו דינר ונותן לו את השאר.

ומוכסין. והאמר שמואל: דינא דמלכותא דינא! אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל: במוכס שאין לו קצבה; דבי ר' ינאי אמרי: במוכס העומד מאליו.

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג עמוד ב

גופא, אמר שמואל: דינא דמלכותא דינא. אמר רבא: תדע, דקטלי דיקלי וגשרי גישרי ועברינן עלייהו.

00:0000:00

BabaKama 112- Hearing a Case Only When Both Parties Are Present

September 25, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיב עמוד ב

אמר רב אשי א"ר שבתאי: מקבלין עדים שלא בפני בעל דין. תהי בה ר' יוחנן, וכי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין? קיבלה מיניה ר' יוסי בר חנינא: כגון שהיה הוא חולה או עדיו חולים, או שהיו עדיו מבקשין לילך למדינת הים ושלחו לו ולא בא

והועד בבעליו ולא ישמרנו, אמרה תורה: יבא בעל השור ויעמוד על שורו.

00:0000:00