BabaMetzia 27- Are Simanim Biblical or Rabbinic, Aveida and Get

October 23, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כז עמוד א

משנה. אף השמלה היתה בכלל כל אלו, ולמה יצאת - להקיש אליה, לומר לך: מה שמלה מיוחדת - שיש בה סימנין ויש לה תובעין, אף כל דבר שיש בו סימנין ויש לו תובעים - חייב להכריז.

גמרא.

איבעיא להו: סימנין דאורייתא או דרבנן? מאי נפקא מינה -

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כז עמוד ב

לאהדורי גט אשה בסימנים. אי אמרת דאורייתא - מהדרינן, ואי אמרת דרבנן, כי עבוד רבנן תקנתא - בממונא, אבל באיסורא - לא עבוד רבנן תקנתא. תא שמע: אף השמלה היתה בכלל כל אלו, ולמה יצאת - להקיש אליה ולומר לך: מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנין ויש לה תובעין - חייב להכריז, אף כל דבר שיש לו סימנין ויש לו תובעין - חייב להכריז! - תנא תובעין אצטריכא ליה, סימנין כדי נסבא.

00:0000:00

BabaMetzia 26- Found in a Wall or a Vending Machine

October 23, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כה עמוד ב

מצא בכותל חדש, מחציו ולחוץ - שלו, מחציו ולפנים - של בעל הבית. אם היה משכירו לאחרים - אפילו בתוך הבית הרי אלו שלו.

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כו עמוד א

בכותל חדש מחציו ולחוץ שלו מחציו ולפנים של בעל הבית. אמר רב אשי: סכינא - בתר קתא, וכיסא בתר שנציה. ואלא מתניתין, דקתני מחציו ולחוץ שלו מחציו ולפנים של בעל הבית ולחזי, אי קתא לגאו אי קתא לבר, אי שנציה לגאו אי שנציה לבר! - מתניתין באודרא ונסכא.

00:0000:00

BabaMetzia 25- Are These Items Related- Can the item with a Siman impact the fruit that does not

October 23, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כד עמוד ב

משנה. ואלו חייב להכריז: מצא פירות בכלי, או כלי כמות שהוא, מעות בכיס, או כיס כמות שהוא, צבורי פירות, צבורי מעות,

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כה עמוד א

כריכות ברשות היחיד, וככרות של בעל הבית,

הרי אלו חייב להכריז.

גמרא. טעמא - דמצא פירות בכלי, ומעות בכיס. הא כלי ולפניו פירות, כיס ולפניו מעות - הרי אלו שלו.

ורמינהו: מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן - חייב להכריז. בא בעל סימן ונטל את שלו - זכה הלה בדבר שאין בו סימן! -

אמר רב זביד: לא קשיא: הא - בכובא וכיתנא, הא - בצנא ופירי.

רב פפא אמר: הא והא בצנא ופירי, ולא קשיא; הא - דאשתייר בה מידי, הא - דלא אשתייר בה מידי.

ואיבעית אימא: הא והא דלא אשתייר בה מידי, ולא קשיא: הא - דמהדרי אפיה לגבי פירי, הא - דלא מהדרי אפיה לגבי פירי.

ואיבעית אימא: הא והא דמהדרי אפיה לגבי פירי, ולא קשיא; הא - דאית לה אוגנין לצנא, הא - דלית לה אוגנין לצנא.

00:0000:00

BabaMetzia 24- Does he expect NOT to get it back

October 23, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כד עמוד ב

ההוא גברא דאשכח ארבעה זוזי דציירי בסדינא ושדו בנהר בירן. אתא לקמיה דרב יהודה. אמר ליה: זיל אכריז. - והא זוטו של ים הוא! - שאני נהר בירן, כיון דמתקיל לא מיאש. -

רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא, אמר ליה: מצא כאן ארנקי מהו? - אמר ליה: הרי אלו שלו. - בא ישראל ונתן בה סימן מהו? - אמר ליה: חייב להחזיר. - תרתי? - אמר ליה: לפנים משורת הדין. כי הא דאבוה דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא, ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא, לפנים משורת הדין.

רבא הוה שקיל ואזיל בתריה דרב נחמן בשוקא דגלדאי, ואמרי לה בשוקא דרבנן, אמר ליה: מצא כאן ארנקי מהו? - אמר ליה: הרי אלו שלו. בא ישראל ונתן בה סימן מהו? - אמר ליה: הרי אלו שלו. - והלא עומד וצווח! - נעשה כצווח על ביתו שנפל, ועל ספינתו שטבעה בים.

00:0000:00

Babametzia 23- Three Cases Where There is Reason to Lie

October 23, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כג עמוד ב

רבי שמעון בן אלעזר אומר וכו'. מאי אנפוריא? - אמר רב יהודה אמר שמואל: כלים חדשים שלא שבעתן העין. היכי דמי? אי אית בהו סימן - כי לא שבעתן העין מאי הוי? אי דלית בהו סימן - כי שבעתן העין מאי הוי? - לעולם דלית בהו סימן, נפקא מינה לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינא. שבעתן העין - קים ליה בגוייהו, ומהדרינן ליה. כי לא שבעתן העין - לא קים ליה בגוייהו, ולא מהדרינן ליה.

דאמר רב יהודה אמר שמואל: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו: במסכת, ובפוריא,

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כד עמוד א

ובאושפיזא. מאי נפקא מינה? - אמר מר זוטרא: לאהדורי ליה אבידתא בטביעות עינא. אי ידעינן ביה דלא משני אלא בהני תלת - מהדרינן ליה, ואי משני במילי אחריני - לא מהדרינן ליה.

00:0000:00

BabaMetzia 22- If he had known, but he didn’t know

October 23, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כב עמוד א

תא שמע: כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומה? הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרם שלא ברשות, אם חושש משום גזל - אין תרומתו תרומה, ואם לאו - תרומתו תרומה. ומנין הוא יודע אם חושש משום גזל ואם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר לו כלך אצל יפות, אם נמצאו יפות מהן - תרומתו תרומה, ואם לאו - אין תרומתו תרומה. ליקטו הבעלים והוסיפו עליהן - בין כך ובין כך תרומתו תרומה. וכי נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, אמאי? בעידנא דתרם הא לא הוה ידע!

- תרגמה רבא אליבא דאביי: דשויה שליח. הכי נמי מסתברא, דאי סלקא דעתך דלא שוויה שליח מי הויא תרומתו תרומה? והא אתם +במדבר י"ח+ גם אתם אמר רחמנא לרבות שלוחכם, מה אתם לדעתכם, אף שלוחכם - לדעתכם. אלא הכא במאי עסקינן - כגון דשויה שליח, ואמר ליה: זיל תרום, ולא אמר ליה תרום מהני. וסתמיה דבעל הבית כי תרום - מבינונית הוא תרום, ואזל איהו ותרם מיפות. ובא בעל הבית ומצאו, ואמר ליה כלך אצל יפות, אם נמצאו יפות מהן - תרומתו תרומה, ואם לאו - אין תרומתו תרומה.

אמימר ומר זוטרא ורב אשי אקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק, אייתי אריסיה תמרי ורימוני ושדא קמייהו. אמימר ורב אשי אכלי, מר זוטרא לא אכיל. אדהכי אתא מרי בר איסק, אשכחינהו, ואמר ליה לאריסיה: אמאי לא אייתית להו לרבנן מהנך שפירתא? אמרו ליה אמימר ורב אשי למר זוטרא: השתא אמאי לא אכיל מר? והתניא: אם נמצאו יפות מהן - תרומתו תרומה! - אמר להו, הכי אמר רבא: לא אמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד, משום דמצוה הוא, וניחא ליה. אבל הכא - משום כסיפותא הוא דאמר הכי.

00:0000:00

BabaMetzia 21- Cases of Finders Keepers

October 23, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כא עמוד א

/משנה/. אלו מציאות שלו

מצא פירות מפוזרין, מעות מפוזרות, כריכות ברשות הרבים,

ככרות של נחתום,

רבי שמעון בן אלעזר אומר: כל כלי אנפוריא אין חייב להכריז.

גמרא.

במכנשתא דבי דרי עסקינן:

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כא עמוד ב

יאוש שלא מדעת. אביי אמר: לא הוי יאוש,

אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה,

00:0000:00

BabaMetzia 20- Documents of Beis Din that were found

October 23, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כ עמוד א

משנה. מצא איגרות שום ואיגרות מזון, שטרי חליצה ומיאונין, ושטרי בירורין וכל מעשה בית דין - הרי זה יחזיר.

מצא בחפיסה או בדלוסקמא

- הרי זה יחזיר.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אחד הלוה משלשה - יחזיר ללוה, שלשה הלוין מן האחד - יחזיר למלוה.

00:0000:00

BabaMetzia 19- Selling and forgiving her Kesuba

October 23, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף יט עמוד ב

תנו רבנן: מצא שובר, בזמן שהאשה מודה - יחזיר לבעל, אין האשה מודה - לא יחזיר לא לזה ולא לזה. בזמן שהאשה מודה מיהת - יחזיר לבעל, וליחוש דלמא כתבה ליתן בניסן, ולא נתנה עד תשרי, ואזלה זבנתה לכתובה בטובת הנאה מניסן עד תשרי, ומפיק ליה לשובר דכתיב בניסן, ואתא למטרף לקוחות שלא כדין! - אמר רבא:

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כ עמוד א

שמע מינה איתא לדשמואל. דאמר שמואל: המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו - מחול,

00:0000:00

BabaMetzia 18- The Get that was misplaced and then found

October 14, 2016

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף יח עמוד א

משנה. מצא גיטי נשים

הרי זה לא יחזיר, שאני אומר: כתובין היו, ונמלך עליהן שלא לתנן.

גמרא. טעמא - דנמלך שלא לתנן, הא אמר תנו - נותנין, ואפילו לזמן מרובה. ורמינהו: המביא גט ואבד הימנו, מצאו לאלתר - כשר, אם לאו - פסול! - אמר רבה: לא קשיא, כאן - במקום שהשיירות מצויות, כאן - במקום שאין השיירות מצויות. ואפילו במקום שהשיירות מצויות - והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת.

00:0000:00