Shavuos 49- The Guardian Lied Under Oath, What difference did it make?

January 16, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מט עמוד א

/מתני'/. ארבעה שומרין הן: שומר חנם והשואל, נושא שכר והשוכר. שומר חנם נשבע על הכל, והשואל משלם את הכל, נושא שכר והשוכר - נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל המתה, ומשלמין את האבדה ואת הגניבה.

אמר לשומר חנם היכן שורי? אמר לו מת, והוא שנשבר או נשבה או נגנב או אבד; נשבר, והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד;

משביעך אני ואמר אמן - פטור.

ראה עדים שממשמשין ובאין, אמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי - אינו משלם אלא קרן.

אמר לשואל היכן שורי, אמר לו

 

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מט עמוד ב

מת, והוא שנשבר או נשבה או נגנב או אבד;

 משביעך אני ואמר אמן - פטור.

גמ'.

מאן תנא דאמר: שוכר כנושא שכר דמי

אמר רב: וכולן פטורין משבועת שומרין וחייבין משום שבועת ביטוי,

00:0000:00

Shavuos 48- The Judge may rule like the authority he favors

January 15, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מח עמוד א

הכי קאמר: וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה.

 רב ושמואל דאמרי תרוייהו: לא שנו אלא שמת מלוה בחיי לוה, אבל מת לוה בחיי מלוה - כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבניו.

שלחוה קמיה דר' אלעזר: שבועה זו מה טיבה? שלח להו: יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין.

 

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מח עמוד ב

אמר רב חמא: השתא דלא איתמר הלכתא לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר, האי דיינא דעבד כרב ושמואל - עבד, דעבד כרבי אלעזר - עבד.

אמר רב פפא: האי שטרא דיתמי, לא מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מגבינן ביה; אגבויי לא מגבינן ביה, דלמא סבירא לן כרב ושמואל; ומקרע לא קרעינן ליה, דהאי דיינא דעבד כרבי אלעזר - עבד.

ההוא דיינא דעבד כרבי אלעזר, הוה צורבא מרבנן במתיה, אמר ליה: אייתינה איגרתא ממערבא דלית הלכתא כרבי אלעזר! אמר ליה: לכי תייתי. אתא לקמיה דרב חמא, א"ל: האי דיינא דעבד כרבי אלעזר - עבד.

00:0000:00

Shavuos 47- What happens if they both can’t be trusted to swear?

January 14, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מז עמוד א

היו שניהן חשודין.

חזרה שבועה למקומה. להיכן חזרה? א"ר אמי, רבותינו שבבבל אמרו: חזרה שבועה לסיני, רבותינו שבארץ ישראל אמרו: חזרה שבועה למחויב לה.

רבותינו שבארץ ישראל - רבי אבא, דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה, אתא לקמיה דרב אמי, יתיב ר' אבא קמיה; אייתי חדא סהדא דמחטף חטפה מיניה, א"ל: אין, חטפי ודידי חטפי; א"ר אמי: היכי לדיינו דייני להאי דינא? נימא ליה: זיל שלים, ליכא תרי סהדי! נפטריה, איכא חד סהדא! נימא ליה: זיל אישתבע, כיון דאמר מיחטף חטפי, הוה ליה כגזלן! א"ל ר' אבא: הוה מחויב שבועה ואין יכול לישבע, וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם.

00:0000:00

Shavuos 46- The oath of collection by theft and bodily damage

January 13, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מו עמוד א

נגזל כיצד? היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו כו'. ודלמא לא משכנו! מי לא אמר רב נחמן: האי מאן דנקיט נרגא בידיה, ואמר איזיל ואקטליה לדקלא דפלניא, ואשתכח דקטיל ושדי - לא אמרינן דהוא קטליה, אלמא עביד איניש דגזים ולא עביד, הכא נמי דגזים ולא עביד! אימא: ומשכנו. וליחזי מאי משכנו! אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בטוענו כלים הניטלין תחת כנפיו.

 

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מו עמוד ב

נחבל כיצד? אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו אלא במקום שיכול לחבל בעצמו, אבל במקום שאינו יכול לחבל בעצמו נוטל שלא בשבועה. וניחוש דלמא בכותל נתחכך! תני רבי חייא: שעלתה לו נשיכה בגבו ובין אצילי ידיו. ודלמא אחר עביד ליה! דליכא אחר.

00:0000:00

Shavuos 45- The Storekeepers Ledger- Can we rely on the paper trail?

January 12, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מה עמוד א

 

והחנוני על פנקסו כיצד? לא שיאמר לו: כתוב על פנקסי שאתה חייב לי מאתים זוז, אלא אומר לו: תן לבני סאתים חטין, תן לפועלי סלע מעות, הוא אומר: נתתי, והן אומרים: לא נטלנו - הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין;

00:0000:00

Shavuos 44- Flipped Oath, Worker swears and collects wage

January 11, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מד עמוד ב

/מתני'/. כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין.

ואלו נשבעין ונוטלין: השכיר, והנגזל, והנחבל, ושכנגדו חשוד על השבועה, וחנוני על פנקסו. השכיר כיצד? אמר לו: תן לי שכרי שיש לי בידך, הוא אומר: נתתי, והלה אומר: לא נטלתי - הוא נשבע ונוטל;

רבי יהודה אומר: עד שתהא שם מקצת הודאה, כיצד? אמר לו: תן לי שכרי חמשים דינר שיש לי בידך, והוא אומר: התקבלת דינר זהב

00:0000:00

Shavuos 43- Two Oaths, the lender and the borrower, who goes first?

January 10, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מג עמוד א

מתני'. המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון, אמר לו: סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה, והלה אומר: לא כי, אלא סלע הלויתני עליו וסלע היה שוה - פטור. סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה, והלה אומר: לא כי, אלא סלע הלויתני עליו ושלשה דינרים היה שוה - חייב.

סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה, והלה אומר: לא כי, אלא סלע הלויתיך עליו וסלע היה שוה - פטור. סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה, והלה אומר: לא כי, אלא סלע הלויתיך עליו וחמשה דינרים היה שוה - חייב. ומי נשבע? מי שהפקדון אצלו, שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון.

00:0000:00

Shavuos 42- Claims and Counter Claims, I’ll believe you no matter what

January 9, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מב עמוד א

ההוא דא"ל לחבריה: הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא, א"ל: פרעתיך, אמר ליה: הנהו סיטראי נינהו; אמר רב נחמן: איתרע שטרא; רב פפא אמר: לא איתרע שטרא.

מאי הוי עלה? רב פפי אמר: לא איתרע שטרא, רב ששת בריה דרב אידי אמר: איתרע שטרא. והלכתא: איתרע שטרא. והני מילי, דפרעיה באפי סהדי ולא אידכר ליה שטרא, אבל פרעיה בין דידיה לדידיה, מיגו דיכול למימר לא היו דברים מעולם, יכול נמי למימר סיטראי נינהו,

ההוא דאמר ליה לחבריה: מהימנת לי כל אימת דאמרת לי לא פרענא, אזל פרעיה באפי סהדי, אביי ורבא דאמרי תרוייהו: הא הימניה. מתקיף לה רב פפא: נהי דהימניה טפי מנפשיה, טפי מסהדי מי הימניה

00:0000:00

Shavuos 41- Only repay me in front of these witnesses

January 8, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מא עמוד א

אמר רב יהודה אמר רב אסי: המלוה את חבירו בעדים - צריך לפורעו בעדים. כי אמריתה קמיה דשמואל, אמר לי, יכול לומר לו: פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדה"י.

 

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מא עמוד ב

רב יוסף מתני הכי, אמר רב יהודה אמר רב אסי: המלוה את חבירו בעדים - אינו צריך לפורעו בעדים, ואם אמר אל תפרעני אלא בעדים - צריך לפורעו בעדים. כי אמריתה קמיה דשמואל, אמר לי, יכול לומר לו: פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים.

רב פפא משמיה דרבא אמר: המלוה את חבירו בעדים - אין צריך לפורעו בעדים, ואם אמר אל תפרעני אלא בעדים - צריך לפורעו בעדים, ואם אמר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים - נאמן.

 ההוא דא"ל לחבריה: כי פרעתין - פרעין לי באפי ראובן ושמעון, אזל ופרעיה באפי תרי מעלמא, אמר אביי: באפי בי תרי אמר ליה, באפי בי תרי פרעיה. אמר ליה רבא: להכי קאמר ליה באפי ראובן ושמעון, כי היכי דלא נדחייה.

ההוא דאמר ליה לחבריה: כי פרעת לי - פרעין לי באפי בי תרי דתנו הלכתא,

00:0000:00

Shavuos 40- A different admission, timing in everything

January 7, 2018

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מ עמוד א

 טענו חטין ושעורין והודה לו באחד מהן - חייב. אמר לו רבי יצחק: יישר, וכן א"ר יוחנן. מכלל דפליג עליה ר"ל? איכא דאמרי: מישהא הוה שהי ליה ושתיק ליה; איכא דאמרי: מישתא הוה שתי ליה ושתיק ליה. לימא מסייע ליה: טענו חטין והודה לו בשעורין - פטור,

 

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף מ עמוד ב

אמר רב ענן אמר שמואל: טענו חטין וקדם והודה לו בשעורין, אם כמערים - חייב, אם במתכוין - פטור.

00:0000:00